regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Socialt företagande

Den sociala ekonomin omfattar verksamhet som har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft, där individens möjligheter står i centrum.

Internationellt perspektiv

Av EU beskrivs socialt företagande som verksamheter som bidar till innovativa lösningar på våra samhällsutmaningar. De skapar och bevarar arbetstillfällen och bidrar till att missgynnade grupper integreras i samhället och på arbetsmarknaden

EU-kommissionen lägger fram rådsrekommendationer för social ekonomi

Social ekonomi är ett samlingsnamn på den del av ekonomin som sätter människor, samhälle och miljö framför vinst. EU-kommissionen lade den 13 juni fram ett förslag till rådsrekommendationer om hur medlemsländerna bör utforma och genomföra strategier för den sociala ekonomin. I kombination med de nya rekommendationerna har även en ny webbplats öppnats, portalen ”Social Economy Gateway”, som ger information för och om den sociala ekonomin i Europa. På den svenska sidan finns bland annat Östergötlands överenskommelse med civilsamhället med som ett exempel liksom en länk till Region Östergötlands information om Interreg Central Baltic.

Olika perspektiv behöver integreras i regionens insatser

Förutsättningarna för människor att delta i samhällslivet varierar beroende på utbildning, ålder, kön, fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, boendeplats m.m. Det gör att olika perspektiv behöver integreras i regionens olika insatser.

Mångfaldigt företagande

Mångfaldigt företagande som inkluderar den sociala ekonomins aktörer - bidrar till ett diversifierat näringsliv, till arbetsintegration, social innovation och bättre förmåga till omställning kopplat till samhällsutmaningar.

Exempel på verksamheter

Verksamheter i den sociala ekonomin är till exempel folkhögskolor och studieförbund, funktionsrättsrörelsen, kyrkliga samfund, idrottsrörelse och olika sociala företag och stiftelser.

Internationellt engagemang

Internationellt finns ett starkt stöd för företagande inom den sociala ekonomin. Inom EU antogs en handlingsplan av EU kommissionen, Social Actionplan som omfattar år 2021– 2030.

Under år 2022 bidrog även organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) med en rekommendation kring sociala ekonomin som viktig samhällsaktör till sina medlemmar inklusive Sverige.

En del i det regionala utvecklingsarbetet kring socialt företagande och den sociala ekonomins aktörer sker via nätverket REVES. REVES bidrar till att Region Östergötlands insatser ligger i linje med den internationella utvecklingen på området.

Läs mer under internationell samverkan

Civilsamhället och invånarnas engagemang

Civilsamhällets och invånarnas engagemang och möjligheter att vara aktiva som företagare eller anställd bidrar på olika sätt i samhället stärker den demokratiska utvecklingen och bidrar till känslan av sammanhang samt gemenskap i samhället.

Även här finns insatser på EU-nivå. En handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter ger konkreta initiativ för att förverkliga pelarens 20 principer. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs gemensamt av EU-institutionerna, nationella, regionala och lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

Samverkan med social ekonomi/civilsamhället sker inom alla områden

Framförallt inom:

  • Överenskommelsen med civilsamhället
  • Områdesuppdraget kopplat till hälso- och sjukvården

Så stödjer offentlig verksamhet civilsamhällets aktörer

  • Använda sociala kriterier i upphandling av tjänster
  • Reserverade kontrakt
  • Olika former av ideella och offentliga partnerskap (IOP)
  • Övriga uppdrag, avtal och överenskommelser

Kontakt

Margareta WandelStrateg social ekonomiEnheten för näringslivsutveckling