regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Internationella nätverk

Region Östergötland är medlemmar i ett flertal internationella nätverk och organisationer.

Genom nätverken får regionen möjligheter till omvärldsbevakning och erfarenheter från andra länder och regioner. Region Östergötland kan också bidra med sin kunskap till övriga Europa. De internationella nätverken skapar goda möjligheter till nya kontakter och möjliggör samverkan på många olika plan.

CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions

Sedan årsskiftet 2021/2022 är regionen medlem I det europeiska nätverket CPMR – Conference of Peripheral and Maritime Regions. CPMR är ett europeiskt nätverk för regioner med fokus på påverkan gentemot EU utifrån regionernas intressen. CPMR är ett nätverk för Europas perifera och maritima regioner som arbetar för en balanserad territoriell utveckling. CPMR är även ett starkt analysnätverk. Nätverket bildades 1973 och har idag över 150 medlemmar från 24 länder.

CPMR är uppdelat i sex geografiska kommissioner där Region Östergötland ingår i Östersjökommissionen - Baltic Sea Commission, BSC. Kommissionen har funnits sedan 1996. I BSC ingår redan tio regioner från Sverige, men även regioner från Finland, Tyskland och Estland. Medlemskapet i CPMR innebär att Region Östergötland får ännu bättre förutsättningar för bl.a. omvärldsbevakning, påverkansarbete och internationellt utbyte. Inom nätverket finns det arbetsgrupper på både den övergripande CPMR nivån och inom de geografiska kommissionerna. T.ex. inom sammanhållningspolitik, transport, energi och klimat frågor, maritima frågor m.m. Nätverket är till för både politiker och tjänstpersoner.

Ansvarig nämnd: Trafik-och samhällsplaneringsnämnden och Regionala utvecklingsnämnden

Ansvariga politiker:
Regionala utvecklingsnämnden - Per Larsson (KD), Eva Andersson (S).
Trafik-och samhällsplaneringsnämnden - Jan Owe-Larsson (M), Annsofi Ramevik (S)

Ansvarig tjänsteperson:
Rebecca Swansson, epost: rebecca.swanson@regionostergotland.se

CPMR övergripande Länk till annan webbplats.
Baltic Sea Commission Länk till annan webbplats.

ERIAFF

ERIAFF är ett Brysselbaserat nätverk för regioner och städer som särskilt jobbar med innovation inom jordbruk, skogsbruk och livsmedelsindustri. Nätverkets syfte är att hjälpa regionala aktörer att samarbeta inom och ta del av finansieringsmöjligheter för innovation inom dessa sektorer. Nätverket vill också framhäva regional nivå som en nyckelspelare i innovationsarbete inom dessa sektorer. Mer än 60 regioner är medlemmar i nätverket. Medlemskapet ger regionen möjligheter att utbyta kunskap om forskning och innovation inom jordbruk på europeisk nivå, och särskilt värdefullt är nätverket för att initiera mer operativa samarbeten och komma med i projektansökningar eller hitta partners för egna idéer. Nätverket fungerar också som ett verktyg för dialog mellan regioner och EU-institutioner och som en grund för samarbete med andra nätverk.

Ansvarig tjänsteperson: Lukas Andreasson, e-post: lukas.andreasson@regionostergotland.se

Mer om nätverket ERIAFF Länk till annan webbplats.

ERRIN - European Regions Research and Innovation Network

ERRIN är ett Brysselbaserat nätverk för regioner och städer. Nätverkets syfte är att hjälpa regionala aktörer att ta del av det europeiska arbetet inom innovation och forskning. Mer än 90 regioner är medlemmar i nätverket. Medlemskapet ger regionen möjligheter att utbyta kunskap om forskning och innovation på europeisk nivå. Nätverket fungerar också som ett verktyg för dialog mellan regioner och EU-institutioner och som en grund för samarbete med andra nätverk.

Ansvarig tjänsteperson: Isabelle Johansson, e-post: isabelle.johansson@regionostergotland.se

European Regions Research and Innovation Network Länk till annan webbplats.

EUREGHA - European Regional and Local Health Authorities

EUREGHA är ett Brysselbaserat hälsonätverk som har 15 europeiska regionala och lokala hälsomyndigheter samt 60-70 plattformsmedlemmar. EUREGHA främjar samarbete mellan regioner och lokala hälsomyndigheter inom folkhälsa och hälso- och sjukvård med målsättningen att förbättra regionala strategier inom vård och hälsa i hela Europa.

Visionen för nätverket är att säkerställa att EU:s politik på hälsoområdet tar hänsyn till det lokala och regionala perspektivet. Genom att möjliggöra samarbete mellan lokala och regionala aktörer syftar nätverket till att förbättra EU:s hälsorelaterade politik. Nätverket samverkar också med EU:s institutioner och internationella intresseorganisationer om initiativ inom hälsa och sjukvård. Nätverket etablerar prioriterade områden utefter medlemmarnas önskemål såsom eHälsa, jämlik hälsa och cancer.

Ansvarig tjänsteperson: Isabelle Johansson, e-post: isabelle.johansson@regionostergotland.se

European Regional and Local Health Authorities Länk till annan webbplats.

Healthy Cities Network

Healthy Cities Network är ett europeiskt nätverk med fokus på folkhälsa. Nätverket är en del av WHO. Region Östergötland deltar i den nationella delen av nätverket. Nätverkets medlemmar är svenska regioner, kommuner och städer som arbetar på strategisk nivå med folkhälsofrågor. Nätverket fokuserar på att arbeta strategiskt för en jämlik folkhälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Region Östergötland representeras i nätverket av folkhälsoberedningens presidium.

Healthy Cities Network Länk till annan webbplats.

The International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH)

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HPH) består av mer än 40 nationella nätverk. HPH-nätverket, som initierades av WHO 1993, syftar till att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. HPH-nätverket har ett antal internationella temagrupper i olika sakfrågor, samt arbetsgrupper med bredare teman. Det svenska nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS-nätverket) har ett sekretariat som organisatoriskt är placerat på Region Östergötland.

The International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services Länk till annan webbplats.

REVES - European Network of Cities and Regions for the Social Economy

REVES är ett europeiskt nätverk för städer och regioner som arbetar aktivt med området social ekonomi. Nätverket har ca 75 medlemmar från tolv länder. Nätverket syftar till att skapa en dialog med EU och andra internationella institutioner för att skapa goda förutsättningar för den sociala ekonomin. Nätverket arbetar också med att tydliggöra vikten av partnerskap mellan privata/offentliga/sociala ekonomins aktörer för att utveckla den lokala ekonomin.

Ledamot REVES styrelse:

Ansvarig tjänsteperson: Margareta Wandel, e-post: margareta.wandel@regionostergotland.se

REVES Network Länk till annan webbplats.

RICC - Regional Initiative for Culture and Creativity

RICC är ett informellt Brysselbaserat nätverk för tjänstepersoner som regionen är medlem i. Nätverket består av 25 europeiska regioner och som leds av regionerna Baskien, Emilia-Romagna och Friuli Venezia Giulia. Syftet med nätverket är att på en regional nivå och tillsammans med regionala aktörer förespråka en kulturell och kreativ politik, delta i relevanta EU-finansieringsprogram och att arbeta utifrån riktlinjerna för Smart Specialisering Ris3.

Ansvarig tjänsteperson: Lukas Andreasson, e-post: lukas.andreasson@regionostergotland.se

Regional Initiative for Culture and Creativity Länk till annan webbplats.

Nordiska Skärgårdssamarbetet

Nordiska skärgårdssamarbetet är ett gränsregionalt myndighetssamarbete som omfattar skärgårdsregionerna i Stockholms län, Uppsala län, Östergötlands län, i Egentliga Finland och Nyland samt Ålands sex skärgårdskommuner. Region Östergötland är medlem i nätverket sedan 2014.

Ansvarig politiker: Annette Ohlson (M)

Ansvarig tjänsteperson: Anna Karlin, e-post: Anna.Karlin@regionostergotland.se

Skärgårdssamarbetet Länk till annan webbplats.