regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Uppdrag och verksamhet

Region Östergötland arbetar med internationell samverkan. Att utbyta erfarenheter med aktörer i andra länder ger nya insikter som ökar kunskapen och ger inspiration i utvecklingsarbetet samt förbättrar regionens sätt att utföra sina verksamheter.

Uppdrag

Målsättningen med Region Östergötlands internationella samarbete är att det ska bidra till utvecklingen av Östergötland och Region Östergötlands verksamhet. Genom internationella utbyten och kontakter får vi ta del av ny kunskap och utbyta erfarenheter med aktörer i andra länder inom områden där vi har gemensamma intressen och utmaningar. På så sätt bidrar arbetet till utveckling av vår egen verksamhet. Enligt Region Östergötlands internationella strategi ska det internationella perspektivet vara en integrerad del regionens arbete och ambitionen är att alla verksamheter regelbundet ska delta i någon form av internationellt utbyte.

Verksamhet

Region Östergötland är engagerad i olika typer av samarbeten inom det internationella området, inom såväl EU som övriga världen. Regionen driver och deltar i en rad internationella projekt och ingår dessutom i flertalet internationella nätverk och organisationer utifrån Region Östergötlands uppdrag inom hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi har även ett eget EU-kontor.

Hälso- och sjukvård

På hälso- och sjukvårdsområdet pågår flera internationella projekt med extern finansiering, ofta i samarbete med Linköpings universitet. Katastrofmedicinskt centrum (KMC) ansvarar för Internationella Medicinska Programmet (IMP) som bedriver internationella utbyten och erbjuder vår personal utlandstjänstgöring i syfte att kompetensutveckla våra medarbetare. Region Östergötland är också medlem i flertalet internationella nätverk som till exempel Healthy Cities och Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HPH).

Regional utveckling

Inom regional utveckling pågår också flera internationella projekt och deltagande i nätverk inom en rad olika områden, t ex smart specialisering, transport, energi och klimat och social ekonomi.

Internationella nätverk

Medlemskap i nätverk ger oss möjlighet att knyta nya kontakter och ta del av ny kunskap och arbetssätt hos andra aktörer i Europa eller övriga världen. Nätverken bedriver också omvärldsbevakning vilket innebär att vi som medlem får ta del av information och tidiga analyser av EU-aktuella frågor som har betydelse för regional och lokal nivå.

EU-kontor

Region Östergötland har också ett EU-kontor i Bryssel, som arbetar med omvärldsbevakning och har kontakter inom EU:s institutioner och med andra regioner i Europa. EU-kontoret bedriver även ett aktivt påverkansarbete för att få genomslag och skapa förändring inom EU i sakfrågor som har betydelse för Östergötlands konkurrenskraft och position. Vi bedriver fortlöpande påverkansarbete gentemot EU inom olika aktuella sakfrågor som har betydelse för Östergötlands utveckling och Region Östergötlands uppdrag. Påverkansarbetet bedrivs i nära samarbete med politik och tjänstepersoner på hemmaplan och på EU-kontoret i Bryssel.

EU-kontoret

Påverkansarbete

EU påverkar i allt högre grad lokal och regional nivå. Region Östergötland ska därför bedriva ett aktivt påverkansarbete för att få genomslag och skapa förändring inom EU i sakfrågor som har betydelse för Östergötlands konkurrenskraft och position.

Påverkansarbetet kan utföras gemensamt i strategiska allianser med andra regioner i Sverige eller hela EU, i samarbete med kommunerna i Östergötland, eller enskilt. Arbetet sker alltid i nära samarbete med politik och tjänstepersoner på hemmaplan och på EU-kontoret i Bryssel. För att bedriva ett framgångsrikt påverkansarbete i frågor som har betydelse för hela regionen ska Region Östergötland ta det regionala ledarskapet i samarbete med kommunerna. Genom att skapa regional förankring och samsyn i gemensamt prioriterade frågor kan regionen tillsammans med kommunerna driva ett aktivt påverkansarbete gentemot EU.

Östersjösamarbete

Östergötland är ett kustlän och därför är vi också engagerade i olika internationella och nationella sammanhang med Östersjöfokus. Region Östergötland ansvarar till exempel för en av två nationella kontaktpunkter för det gränsöverskridande EU-programmet Interreg Central Baltic under programperioden 2021-2027. Region Östergötland medverkar också aktivt i det nordiska skärgårdssamarbetet.

Politisk styrning

Regionstyrelsen ansvarar för de strategiska frågor som rör området internationell samverkan och beslutar om Region Östergötlands internationella strategi för varje ny mandatperiod.

Regionutvecklingsnämnden, Trafik- och samhällsplaneringsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för internationell samverkan inom respektive uppdrag.

Inom respektive nämnds område förekommer att politiker har uppdrag i internationella nätverk eller internationella arbetsgrupper.

Kontakt

Anna Lindberg
Anna LindbergEnhetschef (Head of Unit)Enheten för internationell samverkan
Isabelle JohanssonKontorsansvarig, EU-kontoret (Head of Office)Enheten för internationell samverkan
Lukas AndreassonStrateg EU-frågor, EU-kontoret (EU Policy Officer)Enheten för internationell samverkan
Rebecca SwansonStrateg internationell samverkan (Senior Adviser)Enheten för internationell samverkan
Ingrid Meissl ÅreboNationell kontaktpunkt, Interreg Central Baltic (National Contact Point)Enheten för internationell samverkan
Hugo LindahlPraktikant, EU-kontoretEnheten för internationell samverkan