regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Uppdrag och verksamhet

Östergötland ska ha ett starkt näringsliv – där fler företag startar och etablerar sig i regionen, där fler företag drivs av kvinnor och där företag som vill växa och utvecklas får rätt stöd.

Uppdrag

Region Östergötlands uppdrag är att arbeta för ett näringsliv med stark konkurrenskraft och stor bredd, som kan skapa arbetstillfällen för människor i länet. Företag ska kunna ta vara på sina möjligheter till expansion och stå starka vid förändringar.

Samordnar stöttning till företagen

Region Östergötland driver på för att öka samverkan och samordning mellan organisationer som stöttar näringslivet, främst de små och medelstora företagen. Insatserna utgår från de fem regionala styrkeområdena i strategin för smart specialisering. Ett sätt Region Östergötland arbetar på är att utveckla arenor för innovation, investering och företagsutveckling, där internationell spetskunskap kan etableras och växa.

Stärker attraktiviteten

Ett annat viktigt uppdrag är att stärka Östergötlands attraktivitet. Om en plats upplevs som attraktiv påverkar det in- och utflyttning, företagsetableringar, besöksnäring och inte minst invånarnas självbild och framtidstro. Därför driver Region Östergötland ett långsiktigt varumärkesarbete som ska sprida en positiv bild av Östergötland till olika målgrupper och främja investering, etablering och besöksnäring.

Öka tillväxten i regionen

För att öka tillväxten i regionen arbetar Region Östergötland bland annat med att:

  • utveckla regionen förnyelseförmåga och företagens konkurrenskraft genom att stärka tillgången till innovativa miljöer
  • utveckla East Sweden Business Region, Östergötlands system för att främja företagande
  • göra Östergötland styrkor tydligare och på det sättet attrahera investeringar och etableringar
  • marknadsföra Östergötland som en attraktiv plats att besöka, bo och verka i.

Kontakt

Malin ThunborgVerksamhetschefEnheten för näringslivsutveckling