regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • EU-kommissionen presenterar strategisk plan för Horisont Europa

  Den strategiska planen för Horisont Europa fokuserar på grön och digital omställning samt motståndskraft, konkurrenskraft, inkludering och demokrati. Planen lanserar också en New European Bauhaus Facility.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar handlingsplan för att minska kompetensbristen på arbetsmarknaden

  Den teknologiska utvecklingen och den gröna och digitala omställningen leder till brist på rätt kompetens på arbetsmarknaden. Tillsammans med arbetsmarknadens parter har EU-kommissionen tagit fram en handlingsplan för att ta i tu med kompetensbristen och stärka möjligheterna till anställning.
  Aktuellt
 • Utskottsposition antagen gällande EU:s läkemedelslagstiftning

  En utskottsposition har antagits i Europaparlamentet för EU:s uppdaterade läkemedelslagstiftning. Utskottets förslag fokuserar bland annat på att stärka innovation, motverka antibiotikaresistens och skärpa kraven för riskbedömningar kopplat till miljöpåverkan.
  Aktuellt
 • Parlamentet vill minska mängden textil- och livsmedelsavfall med tuffare krav

  Europaparlamentet vill se hårdare avfallskrav för att minska klimatpåverkan från livsmedel och textilier i översynen av direktivet om avfall jämfört med EU-kommissionens förslag. Bland annat föreslås tuffare mål för minskningen av livsmedelsavfall.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar meddelande för stärkt klimatresiliens

  Behovet att agera mot de klimatrelaterade risker som lyfts fram i en ny rapport har fått EU-kommissionen att presentera ett meddelande med målet att stärka klimatresiliensn. I meddelandet lyfts fyra olika åtgärdsområden.
  Aktuellt
 • Överenskommelse om ett europeiskt hälsodataområde

  Europaparlamentet och Rådet är överens om införandet av ett europeiskt hälsodataområde (EHDS). Det nya hälsodataområdet syftar till att förenkla tillgången till hälsodata för EU-ländernas patienter och vårdgivare men även i forsknings och policyskapande syfte.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen öppnar samråd om gemensamma kliniska utvärderingar av läkemedel

  Fram till och med den 2 april finns möjlighet att lämna inspel på implementeringen av förordningen om utvärdering av medicinsk teknik (HTA). EU-kommissionen intresserar sig specifik för gemensamma kliniska utvärderingar av läkemedel.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar försvarsindustriell strategi för bättre beredskap

  Som ett svar på de ökade behovet av försvarsindustriell beredskap efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022 presenterade EU-kommissionen den 5 mars en försvarsindustriell strategi. Medlemsländerna ska enligt strategin investera mer, bättre, tillsammans och europeiskt.
  Aktuellt
 • Överenskommelse för att stärka EU:s cybersolidaritet

  Genom ett gemensamt varningssystem, gemensam analys och en cyberkrismekanism som bland annat etablerar en gemensam cybersäkerhetsreserv ämnar förordningen stärka den gemensamma förmågan inom EU på cybersäkerhetsområdet.
  Aktuellt
 • Kommissionen vill stärka Europas position inom avancerade material

  Kommissionen har presenterat fem åtgärdsområden med målet att stärka EU:s konkurrenskraft, strategiska autonomi och innovationsförmåga inom avancerade material. Bland dessa fem vill Kommissionen exempelvis ökad tillgång till finansiering, etablera en gemensam digital infrastruktur och införa gemensamma standarder.
  Aktuellt
 • Länder som minskat användningen av antibiotika ser minskad ökning av antibiotikaresistenta bakterier

  I en ny rapport som analyserat antibiotikakonsumtion mellan 2014 och 2021 framkommer det att en minskad användning av antibiotika inom vissa EU länder har lett till minskad antibiotikaresistens. Ett fortsatt arbete med att minska antibiotikakonsumtionen både bland människor och djur är därför nödvändigt för att hantera en ökande antibiotikaresistens.
  Aktuellt
 • Skärpta regler för förpackningsavfall

  För att göra användningen av förpackningar mer hållbar introduceras nya mål och krav i en översyn av direktivet om förpackningsavfall. Översynen innebär bland annat ett förbud mot vissa typer av plastförpackningar och stärkta möjligheter till återvinning.
  Aktuellt
 • Produkter som tillverkats genom tvångsarbete förbjuds inom EU

  Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet gör att produkter som producerats med hjälp av tvångsarbete kan förbjudas i EU. Produkterna kan stoppas vid gränsen och förstöras, återvinnas eller skänkas till välgörenhet.
  Aktuellt