regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Konstnärlig utveckling och främja kvalitet

Syftet med detta kulturstöd är att främja kulturell och konstnärlig mångfald.

Kulturell och konstnärlig mångfald

Region Östergötland vill främja yrkesverksamma kulturskapare, såväl i deras konstnärliga utveckling som i deras arbetsvillkor. Insatser kan handla om att skapa förutsättningar för konstnärligt utbyte och utveckling, exempelvis genom breddad eller fördjupad kompetens och nya konstnärliga uttryck.

Stödformen för konstnärlig utveckling och kvalitetsfrämjande tar sin utgångspunkt i Region Östergötlands kulturplan 2020-2023.

 • Ansökan är öppen för både juridiska personer, som organisationer och föreningar, och för enskilda individer.
 • För enskilda individer utgår stödformen som ett stipendium.
 • Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.
 • Hänsyn tas till om sökande under senaste året erhållit stöd från Region Östergötland.

Vid fördelningen av stödet strävar vi efter en bred representation gällande genre och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc.

Yrkesverksamma kulturskapare i andra regioner bistår Region Östergötland i urvalsprocessen av ansökningarna.

Kriterier för stödet

Att uppfylla Region Östergötlands beslutade definition av yrkesverksamma kulturskapare, samt bo och/eller vara verksam i Östergötland. För juridiska personer som sökande gäller att projektet ska gynna konstnärliga yrkesutövare i Östergötland.

I bedömningen tas hänsyn till följande perspektiv inom konstnärlig höjd, kreativitet och kvalitet:

 • originalitet
 • hantverksskicklighet
 • angelägenhet
 • kontext; i ett större sammanhang, samverkan, att nå ut med det konstnärliga uttrycket
 • utveckling av konstnärskapet

Innan du påbörjar din ansökan ska du läsa igenom dokumenten på sidan Kulturstöd att söka. Där hittar du viktig information och förutsättningar för att söka kulturstöd.

Enligt riktlinjer ska det bifogas en projektplan samt budget över det sökta projektet inom ansökningstiden för att ansökan ska vara komplett.

 1. Ansökan var öppen mellan den 1 februari till 2 mars, klockan 16:00. Besked ges i april.
 2. I samband med din ansökan skickar du kompletterande bilagor, projektplan och budget till kultur@regionostergotland.se

Projektets/produktionens namn ska skrivas in i ämnesraden på ditt mejl.

Det är viktigt att det framgår vem som är avsändaren på bilagorna och mejlen.

Stöd kan maximalt ges tre gånger från denna stödform. Ansökan ska lämnas för ett år i taget.

Har du fått stöd och förutsättningarna förändras ska du kontakta Region Östergötland.

Region Östergötland kan ändra, häva eller återkräva det utbetalda stödet om:

 • verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar
 • projektets finansiering har ändrats
 • stödet har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift
 • stödet inte har använts för det ändamål som låg till grund för det som beviljades
 • mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

Vid marknadsföring av projektet gäller följande

Redovisning Pdf, 314.6 kB. ska lämnas in efter avslutat projekt.

Under 2023 avsätter Region Östergötland 1 MSEK för denna stödform.

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur
Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland