regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Bredda deltagande och öka spridning

Region Östergötland vill aktivt uppmuntra aktörer som verkar för insatser som når breddade eller nya målgrupper. Kulturstödet för att bredda deltagande och öka spridningen vänder sig till offentliga aktörer, organisationer och föreningar.

Breddperspektivet

Breddperspektivet handlar om att ge utrymme för olika kulturuttryck, men även gränsöverskridande samverkan mellan olika kulturuttryck eller med andra relevanta områden.

Insatser för ökad spridning kan handla om exempelvis geografi, socioekonomiska förhållanden eller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, men även om en tydlig ambition att nå nya målgrupper.

Stödformen för breddat deltagande och ökad spridning tar sin utgångspunkt i Region Östergötlands kulturplan 2020-2023

 • Ansökan är öppen för juridiska personer som offentliga aktörer, organisationer, föreningar, dock ej för enskilda privatpersoner.
 • Bedömning görs med hänsyn till om sökande redan får, eller i närtid fått, regional finansiering.
 • Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.

Vid fördelningen av stödet strävar vi efter en bred representation gällande genre och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc

Tjänstepersoner från andra regioner hjälper Region Östergötland i urvalsprocessen kring ansökningarna.

Region Östergötland går in med högst hälften av total finansiering. För stöd som tydligt kan kopplas till en eller flera kommuner, krävs även kommunal medfinansiering.

I bedömningen tas hänsyn till något eller någon av följande perspektiv:

 • De tre hållbarhetsperspektiven; social, ekologisk och ekonomisk samt kopplingen till Agenda 2030.
 • Ett inkluderande, tillgängligt och demokratiskt förhållningssätt. Det kan gälla exempelvis fokus på nationella minoriteter, barn och unga, äldre, jämställdhet, HBTQI, funktionsvariation, etnisk och kulturell mångfald.
 • Regionalt mervärde, framför allt med tanke på bredd- och spridningsperspektivet, enligt beskrivningen ovan.
 • Långsiktiga och hållbara effekter, som fortsättning eller utveckling på längre sikt. Metodutveckling, exempelvis metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla interaktion och publikarbete, spridande av kunskap och dylikt.
 • Samverkan med andra aktörer, inom kulturområdet eller med andra relevanta samhällsområden.

Innan du påbörjar din ansökan ska du läsa igenom dokumenten på sidan Kulturstöd att söka. Där hittar du viktig information och förutsättningar för att söka kulturstöd.

Enligt riktlinjer ska det bifogas en projektplan samt budget över det sökta projektet inom ansökningstiden för att ansökan ska vara komplett. 

 1. Formuläret för ansökan var öppet mellan den 1 februari till 2 mars, klockan 16:00. Besked ges i april.
 2. I samband med din ansökan skickar du kompletterande bilagor, projektplan och budget till kultur@regionostergotland.se

Projektets/produktionens namn ska skrivas in i ämnesraden på ditt mejl.

I mailet och bilagorna är det viktigt att det framgår vem som är avsändaren.

Stöd kan maximalt ges tre gånger från denna stödform. Ansökan ska lämnas för ett år i taget.

Har du fått stöd och förutsättningarna förändras ska du kontakta Region Östergötland.

Region Östergötland kan ändra, häva eller återkräva det utbetalda stödet om:

 • verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar
 • projektets finansiering har ändrats
 • stödet har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift
 • stödet inte har använts för det ändamål som låg till grund för det som beviljades
 • mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

Vid marknadsföring av projektet gäller följande

Stödet ska redovisas på det här sättet.

Under 2023 avsätter Region Östergötland 1 MSEK för denna stödform.

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland