regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Smart Kompetens för industrin i Östra Mellansverige

Projekt Smart kompetens för industrin i Östra Mellansverige syftar till att stärka kompetensen hos anställda inom industriföretag samt att öka företags tillgång till arbetskraft med rätt kompetens.

Metoder för strategisk och långsiktig kompetensförsörjning

Region Östergötland som projektägare driver projektet tillsammans med samverkansparter från Östra Mellansveriges samtliga län: Skill Östergötland, Eskilstuna kommun, Karlskoga kommun, Region Uppsala och Region Västmanland som samarbetar med Jobba i Västerås.

Ny teknik, digitalisering, ökad internationalisering och högre krav från kunder på komplexa lösningar, flexibilitet och snabbhet innebär behov av höjd och ny kompetens, samt arbete med långsiktig kompetensförsörjning inom industrin. Rekryteringsbehoven är stora hos företagen, men det är svårt att hitta personer med rätt kompetens vilket leder till att företagen inte kan anställa tillräckligt många. Det befintliga utbildningsutbudet matchar inte heller företagens behov och efterfrågan. Kompetensförsörjningen försvåras ytterligare av geografiska lägen, tendensen att rekrytera utifrån befintliga normer och tradition, samt den sneda könsfördelning som råder inom industrin.

Det finns gemensamma utmaningar för industriföretagen i Östra Mellansverige, oberoende av vilken region eller del av industrin man verkar inom. Projektet har identifierat följande orsaker till att det behövs kompetensstärkning och arbete med långsiktig kompetensförsörjning:

Det finns kompetensbrister hos anställda i företagen

Rekryteringsbasen är för liten

Företagens förmåga till strategisk kompetensförsörjning är för låg
Det är svårt att hitta relevanta utbildningar som motsvarar det som företagen efterfrågar
I Smart kompetens deltar ett 60-tal industriföretag som utifrån det enskilda företagets specifika behov erbjuds skräddarsydda utbildningsinsatser för både personal och ledningsgrupper.

Projekt Smart kompetens kännetecknas av att utföras lokalt men samverka regionalt. Vi vill maximera fördelar med ett stort samverkansprojekt samtidigt som vi vill skapa lokalt ägarskap och engagemang hos samverkansparter, deltagande företag och aktörer. Projektet genomsyras av inkludering och icke-diskriminering.

Information

  • Period:

Finansiering

Kontakt

Catherine SzaboStrategEnheten för näringslivsutveckling