regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Prognoser och statistik

Statistik och analyser är viktigt för att förstå kompetensläget i regionen. Region Östergötland tar kontinuerligt fram statistik som beskriver och analyserar nuläge och utvecklingstrender inom kompetensförsörjningen, både i länet och i enskilda kommuner.

Regionala analyser och kunskapsunderlag en grund för kompetensförsörjningsarbetet och ger en helhetsbild av de regionala kompetensbehoven i Östergötland. Rätt kunskap om läget, nu och i framtiden, ger förutsättningar att utforma och genomföra insatser inom till exempel utbildning, matchning, inkludering och validering.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Region Östergötlands utbildnings- och arbetsmarknadsprognos visar tillgången och efterfrågan på utbildad arbetskraft inom olika områden fram till år 2035 i Östergötland. Prognoserna är beräknade för 51 olika utbildningar. Syftet är att ge en bild av kompetensläget i framtiden och lyfta fram de obalanser på arbetsmarknaden som kan uppstå.

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Länk till annan webbplats.

Kompetensförsörjningens rumsliga dimensioner

Utbildningssystemet är en angelägenhet för fler än de som studerar eller arbetar med utbildning. Analysen av utbildningssystemets rumsliga dimensioner har i den här studien ställt utbud och fysisk tillgänglighet till utbildningar i fokus.

Utbildningar – alltifrån förskolor och grundskolor till högre utbildning – är alla delar av ett samhällsbygge som tillsammans med övrig samhällsinfrastruktur påverkar lokala, regionala livsvillkor, möjligheter till livslångt lärande och en god kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjningens rumsliga dimensioner, rapport och Storymap

Statistik om utbildning i Östergötland

Utbildning i Östergötland är ett verktyg med statistik över hur många inom olika utbildningsformer som har behörighet, tar examen, är etablerade på arbetsmarknaden samt hur stor del som arbetar med det man är utbildad till (matchning). Verktyget innehåller statistik för grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, högskola.

Utbildning i Östergötland Länk till annan webbplats.

Skolverkets planeringsunderlag för gymnasial utbildning för Östergötland

Underlaget är ett stöd i arbetet med planering och dimensionering, för att erbjuda ett utbildningsutbud som matchar både unga och vuxnas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Skolverkets planeringsunderlag Länk till annan webbplats.

Kontakt

Hanna GustafssonStrateg regional kompetensförsörjningEnheten för näringslivsutveckling