regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Arbetsmarknadens behov

Arbetsgivare behöver rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid för att vara konkurrenskraftiga. Region Östergötland bidrar till att öka utbudet av rätt arbetskraft, genom att koppla ihop behoven på arbetsmarknaden med utbudet i utbildningssystemen.

Näringsliv, civilsamhälle och det offentliga behöver hitta kompetens och arbetskraft som motsvarar deras behov. Samtidigt behöver människor få möjlighet att bidra till samhällsekonomin oavsett kön, ålder, bakgrund eller förmågor.

Social hållbarhet

Region Östergötland arbetar utifrån ett tydligt perspektiv på social hållbarhet, jämlik hälsa och inkludering på arbetsmarknaden. I ett socialt hållbart samhälle behöver arbetslivet anpassas efter människors förutsättningar så att alla ges möjlighet att delta utifrån förmåga. Det regionala arbetet går bland annat ut på att stötta och driva satsningar för ökad inkludering på arbetsmarknaden, som exempelvis satsningar för att fler ungdomar ska få fullständiga betyg, att fler ungdomar ska klara gymnasiet och att sysselsättningsgraden för utrikesfödda ska öka.

Vi stöttar också utvecklingen av arbetsintegrerade sociala företag och arbetar för att inkludera aktörer inom den sociala ekonomin i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.

Insatser som främjar arbetsintegration och inkludering på arbetsmarknaden sker i nära samverkan med både kommuner, företag och föreningar. Arbetet sker ofta i olika nätverk som kopplar samman aktörerna med fokus på både arbetsmarknadens och enskildas behov.

Kontakt

Margareta WandelStrateg social ekonomiEnheten för näringslivsutveckling