regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Uppdrag och verksamhet

Människor ska ha kompetens som matchar arbetsmarknadens behov. Grunden för det är ett livslångt lärande, att kompetens tas tillvara och att fler inkluderas i arbetslivet.

Teknisk utveckling, digitalisering, miljö- och klimatomställningar ställer nya krav på kompetensutveckling och lärande genom hela livet. Många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens och det kommer att vara kompetensbrist inom en mängd yrkesområden i framtiden. En väl fungerande kompetensförsörjning ökar möjligheterna att möta samhällsutmaningarna för att nå en hållbar utveckling och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

Bred samverkan

Ingen enskild aktör kan på egen hand skapa en väl fungerande kompetensförsörjning. Därför är samverkan mellan regionen, näringslivet, kommunerna och utbildningsanordnarna viktig för att matcha efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden. En viktig del i Region Östergötlands arbete är att samla berörda aktörer, föra en löpande dialog om behoven och initiera insatser som bidrar till en bättre regional kompetensförsörjning. Regionen driver och deltar i, internationella projekt samt ingår i olika internationella nätverk.

Det regionala kompetensförsörjningsarbetet utgår från Agenda 2030, den regionala utvecklingsstrategin och de nationella uppdragen inom området.

Prioriteringar 2023

  • Vägledning
  • Validering
  • Socialt företagande och sociala innovationer med fokus på arbetsintegration
  • En bättre matchning EBM
  • Talangattraktion
  • Kompetensförsörjning i besöksnäringen

Kontakt

Malin ThunborgEnhetschefEnheten för tillväxt och marknadsföring