regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hållbar organisation för Östgötaleden

Naturvårdsverket fördelar medel till utveckling av regional ledsamordning, där staten inte är huvudman, i syfte att bidra till långsiktigt hållbar organisation av arbetet kring vandringsleder. För att få del av dessa stöd krävs att insatserna sker i enlighet med Nationellt ramverk för vandringsleder, nationella rekommendationer, som ska bidra till höjd kvalitet och gemensam standard på svenska vandringsleder över tid.

Syfte med projektet

Projektets syfte är att skapa en hållbar organisation för Östgötaleden så att den kan fortsätta att utvecklas som infrastruktur för både friluftsliv och naturturism/besöksnäring. För att utvecklas i linje med rekommendationer i Nationellt ramverk för vandringsleder behöver organisationen kring Östgötaleden förstärkas och förtydligas

Mål och målgruper

Målet med projektet är att Östgötaleden ska kännetecknas av en välordnad och långsiktigt hållbar ledstruktur, ambitiös skötselnivå, fungerande organisation och koppling mot lokal näring för utvecklad service. Östgötaleden ska upplevas som en attraktiv, enhetlig, säker och trygg vandringsled att nyttja. Östgötaleden ska ha en tydlig vägvisning som överensstämmer med information på digital karta. All skyltning och information är utformad enligt riktlinjer i Nationellt ramverk för vandringsleder. Utvecklingen av Östgötaleden drivs i nära samarbete med berörda parter.

Satsningen genomförs tillsammans med samtliga kommuner i Östergötland då Östgötaleden går genom hela länet.

Projektets omfattning

Projektets insatser omfattar erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning från andra ledsystem och från rekommendationer i det nationella ramverket, inventering, utredning och analys av behovsinsatser. Dessa insatser drivs i samverkan och aktiviteterna syftar till att strukturera de delar av organisationen som behöver vara genomförda inför antagandet av en gemensam kvalitetsstandard för Östgötaleden.

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 868 000 kr

  • Finansiär: 100% Naturvårdsverket, anslaget 1:3 åtgärder för värdefull natur

  • Deltagare: Alla kommuner i Östergötland. Region Östergötland extern projektledare.

  • Samverkansparter: Alla kommuner i Östergötland, skötselföreningar, Länsstyrelsen i Östergötland, företrädare för besöksnäring, Basetool AB, Östgötatrafiken, Linköpings stift, skogsbolag och markägare

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling