regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

ELsmarta Östergötland

Det övergripande målet för projektet är att verka för en omställning till en fossilfri ekonomi och att bidra till/undanröja hinder för regional tillväxt inom området kraftförsörjning och elektrifiering.

Bakgrund

Energifrågor, och inte minst elrelaterade frågor, är något som debatteras flitigt just nu. Både internationellt, nationellt, regionalt och lokalt. Elbrist, effektbrist och nätkapacitetsbrist är några av de begrepp som ofta används i samband med detta i den nationella kontexten.

Frågan är inte ny, varken i Östergötland eller Östra Mellansverige (ÖMS). 2019 tog SWECO fram en rapport som heter Kraftförsörjning inom Östra Mellansverige. I den konstaterar man att elnäten blir en begränsande faktor för tillväxt och bostadsbyggande och i takt med ett ökande effekt- och energibehov på nationell nivå får elnätets överföringskapacitet allt större betydelse.

Det har också funnits exempel på ÖMS-nivå där företagsetableringar avbrutits på grund av bristande kapacitet i elnätet.

Elektrifiering av transporter och en framtida potentiellt hög andel variabel kraftproduktion ställer även krav på lösningar kring att tillräckligt med effekt ska finnas tillgänglig för att tillgodose elanvändares effektbehov.

Mål

 • Tydliggöra roller och uppdrag för regionala och lokala offentliga aktörer på strategisk nivå.
 • Genomföra pilotprojekt gentemot företag för att därigenom bidra till energieffektivisering, effektoptimering och minskad användning av fossila bränslen.

Vid projektets avslut förväntas aktiviteterna ha bidragit med följande resultat

 • En förstärkt kapacitet hos regionala aktörer i Östergötland och ÖMS kopplat till kraftförsörjning och elektrifiering. Denna kapacitetsförstärkning ska bland annat bidra till att det regionala utvecklingsansvaret kopplat till dessa frågor tydliggörs.
 • En förstärkt kapacitet hos lokala aktörer (kommuner) vilket kan ligga till grund för strategier, fysisk planering och stöd vid etableringsfrågor.
 • Små och medelstora företag har stärkt sin kapacitet om hur hållbarhet, bland annat med hjälp av digitala lösningar, kan stärka deras konkurrenskraft, lönsamhet och resiliens.
 • Erfarenheterna från punktsatsen ovan kommer att spridas till det så kallade främjarsystemet för att därigenom också stärka deras kapacitet inom de frågeställningar projektet omfattar.
 • Kapacitetsutveckling på ÖMS-nivå, regionala nivå och lokal nivå medför också att regionerna kommer att stå väl rustade för nya, ytterligare, utvecklingsinsatser inom området. Inte minst vad gäller kommande ERUF-program, och båda de politikområden som ingår i detta program.

Information

 • Projektägare: Region Östergötland

 • Period:

 • Finansiär: Europeiska regionalfonden, Region Östergötland, Linköpings Universitet och Länsstyrelsen Östergötland

 • Deltagare: Små och medelstora företag, kommuner och nätägare

 • Samverkansparter: Region Östergötland, Linköpings universitet, Länsstyrelsen Östergötland, Sankt Kors fastighets AB och Linköpings science park AB

Finansiering

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för näringslivsutveckling