regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Inkluderande förhållningssätt

Alla ska ha möjlighet att få ta del av kulturella upplevelser och själva få möjlighet att uttrycka sig konstnärligt på lika villkor.

Detta beskrivs i både de nationella och de regionala kulturpolitiska målen och ska genomsyra all verksamhet och alla politiska beslut. Det innebär att arbetet ska präglas av jämställdhet, tillgänglighet och mångfald.

Tillgänglighet

Tillgänglighet handlar om allas rätt att del av kultur. Förbättrad tillgänglighet för en specifik grupp innebär ofta bättre användbarhet för alla. En stor del av befolkningen har någon form av funktionsvariation, synlig eller osynlig. Rättigheten att kunna ta del av kultur gäller både som utövare och mottagare.

Exempelvis kan hänsyn tas till:

  • Lokal – anpassad för ex rullstolsburen, hörselnedsättning.
  • Information – tryckt material, webbplats, sociala medier.
  • Tolkmöjligheter på andra språk, lätt svenska.

Fördjupad information om tillgänglighet Länk till annan webbplats.

Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämn fördelning mellan könen och att alla har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom livets alla väsentliga områden. Det gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning med mera.

Exempelvis kan hänsyn tas till:

  • Synliggöra alla köns villkor och förhållanden.
  • Jämn fördelning mellan könen gällande deltagare och målgrupp.
  • Normkreativitet och normbrytande.

Fördjupad information om jämställdhet Länk till annan webbplats.

Mångfald

Mångfald kan inrymma perspektiv som till exempel etnicitet, kön, könstillhörighet, funktionsvariationer, klass, sexuell läggning och ålder. Behovet av ett brett och inkluderade kulturliv som belyser människors olika perspektiv blir allt viktigare. Det är viktigt att befolkningens sammansättning avspeglas i båda dominerade kulturer såväl som minoritets- och subkultur oavsett om det handlar om kommunal eller regional kultur.

Exempelvis ta hänsyn till:

  • Inkludera och involvera människor som har unika erfarenheter och kompetenser.
  • Perspektiv från olika håll

Fördjupad information om mångfald. Länk till annan webbplats.