regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Arrangörsbidrag

Region Östergötland avsätter årligen medel för regionalt arrangörsbidrag. Pengarna är till för att stärka de lokala arrangörerna.

Omfattar alla konst- och kulturformer

Summan är sökbar och uppgår till 1 450 000 kronor. Antalet arrangemang som söker och får bidrag skiljer sig åt från år till år.

Observera att på grund av högt söktryck har vi inte möjlighet ge besked vid mottagen ansökan. Besked om utbetalning av eventuellt stöd sker efter att arrangemang och redovisning är genomfört. Om arrangemanget beviljas stöd betalas summan ut på angivet konto och vid negativt besked meddelas det skriftligen. 

Det regionala arrangörsbidraget, tidigare arrangörsgarantin, omfattar alla konst-och kulturformer och kan stötta arrangemang som innebär ett möte mellan publik och professionell kultur. Är arrangemanget för en vuxen publik måste det vara offentligt, är målgruppen barn/unga kan arrangemanget även ske internt på till exempel en skola.

Ska stärka de lokala kulturarrangemangen

Syftet med bidraget till kulturarrangemang är att stärka de lokala arrangörerna för att:

 • öka utbudet av lokala kulturarrangemang
 • förbättra spridningen av professionell kultur i regionen
 • stimulera ett brett och mångsidigt kulturutbud
 • förbättra kulturutbudet för barn och ungdom

De som kan söka det regionala arrangörsbidraget är:

 • Lokalt förankrade arrangörer som direkt ansvarar för arrangemanget
 • Kommunala verksamheter (skola, förskola, bibliotek) och andra organisationer kan ansöka om stöd till arrangemang riktade till barn och unga, men inte till vuxna
 • Ideella föreningar kan söka för alla typer av arrangemang som vänder sig till alla målgrupper, även vuxna.

Följande kan inte söka det regionala arrangörsbidraget är:

 • Kommersiella arrangörer
 • Arrangörer som får andra bidrag från Region Östergötland
 • Privatpersoner
 • Arrangemang i Norrköpings och Linköpings tätorter, eftersom det där redan finns ett stort kulturutbud (se SCB:s tätortsregister).

Varje konstområde har specifika riktlinjer, framtagna beroende på varje områdes behov och möjligheter, men övergripande ges stödet max 50 % av gagekostnad, kostnad för filmvisning, ersättning till konstnär eller liknande. Se specifika riktlinjer under "Dokument" .

Beloppsgränser för respektive konstspecifikt bidrag beslutas i förhållande till budgeterade medel årligen och finns här i särskild bilaga under "Dokument". Här finns även exempel på ansökningar och en guide kring hur du fyller i blanketten.

Exempel på uträkning av stödet finner du i dokumentet "Förstå det regionala arrangörsbidraget".

Ansökningar ska göras senast fjorton dagar före arrangemangets genomförande, vilket innebär att ansökan ska vara inkommen till Region Östergötland senast fjorton dagar före. Alla arrangemang ska redovisas på anvisad blankett och ska göras senast fyra veckor efter arrangemanget. Ansökningar behandlas inte förrän redovisning kommit in.

Maxbelopp


Scenkonst

50 % av gage, bidrag upp till max 4 000 kr för barn och unga och max 7 500 kr för vuxenarrangemang

Kulturarv, kulturhistoria

50 % av gage, bidrag upp till max 4 000 kr för barn och unga och max 7 500 kr för vuxenarrangemang

Konst, konsthantverk, slöjd

50 % av MU-ersättning, bidrag upp till max 7 500 kr

Litteratur

50 % av gage, bidrag upp till max 4 000 kr för barn och unga och max 7 500 kr för vuxenarrangemang

Film - filmvisning ideella föreningar

50 % av filmhyran, bidrag upp till max 4 000 kr och max 20 000 kr per förening och år.

Film - filmvisning barn och ungdom/skolbio

50 % av filmhyran, bidrag upp till max 4 000 kr

Film - filmrelaterad gäst

50 % av gage, bidrag upp till max 4 000 kr för barn och unga och max 7 500 kr för vuxenarrangemang

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Mattias AhlénProcessledare för kulturplan och filmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur