regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Nationella minoriteters kultur och kulturarv

Symboler för olika nationer

Att skapa möjlighet för Sveriges nationella minoriteter att bevara, synliggöra och utveckla sin kultur, sitt kulturarv och sitt språk är en del i det långsiktiga arbetet med att skapa ett kulturliv med mångfald.

Minoritetslagen

Minoritetslagen handlar om att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur så att de hålls levande i landet. Det är också ett arbete som är en del av det demokratiska arbetet och arbetet med mänskliga rättigheter.

Att tillsammans med andra aktörer genomföra insatser som är kunskaps- och kompetensutvecklande är viktigt för att öka förståelsen om lagen för nationella minoriteter, liksom att försöka finna en samrådsstruktur för frågan. Region Östergötland arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Östergötland för att sprida kunskap och främja minoriteternas kultur.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk i Region Östergötlands kulturplan

Region Östergötland har fem strategiska prioriteringar inom kultur 2020-2023, och den första strategin handlar om att främja demokrati och delaktighet. Alla ska kunna påverka utvecklingen i samhället. Denna möjlighet ska finnas för både den enskilda individen och i former för det ideella engagemanget. Under denna kulturplaneperiod vill Region Östergötland:

  • finna nya sätt att i samverkan med andra aktörer synliggöra nationella minoriteteters språk och kultur
  • verka för att länets aktörer med regionala kulturuppdrag, i samverkan med berörda grupper, främjar minoriteternas kultur och kulturarv
  • samverka för ökad kunskapsspridning.

Bokstart i Östergötland

Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0-3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola som alla har ett uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Inom ramen för projektet finns insatser riktade för de nationella minoritetsspråken.

Nationella sökbara medel, uppdrag och nätverk

Region Östergötland ingår i det nationella nätverk med fokus på nationella minoriteters kultur som Statens Kulturråd ansvarar för. Kulturrådet utlyser även årligen projektmedel som enbart föreningar, organisationer och institutioner från nationella minoriteter får söka.

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen har i uppdrag att verka för insatser som rör minoritetsspråken, fördelar statsbidrag som uppmuntrar projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk. Ansökningsperioden för dessa medel är vanligen i december–januari varje år.

Kungliga biblioteket

Kungliga Biblioteket ska genomföra en satsning på nationella minoriteters biblioteksverksamhet. En del av den satsningen är den digitala tjänsten ”Bläddra” – en app med e-böcker på samiska och romani chib och dess varianter. Det långsiktiga målet är att appen även ska innehålla litteratur på finska, jiddisch och meänkieli.

Svenska filminstitutet

Svenska Filminstitutet arbetar med att främja tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken. De arbetar utifrån tanken att produktion, distribution och visning och tillgång till filmarv och filmpedagogik, kan ha en stor betydelse för minoritetsspråkens bevarande, för minoritetsgrupperna själva, och för att skapa och sprida kunskap om minoritetsgrupperna. Filminstitutet har sökbara stöd för filmpedagogiska projekt, visning och versionering av film.

Kontakt

Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur