regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Folkbildning

Region Östergötland stöttar folkbildningsverksamheten i regionen, bland annat genom en överenskommelse med Bildningsförbundet Östergötland och bidrag till studieförbundens regionala verksamhet.

Bildningsförbundet den gemensamma arenan

Bildningsförbundet är den gemensamma arenan för de organisationer som arbetar med folkbildning i Östergötland. Bildningsförbundet har också Region Östergötlands uppdrag att hantera de medel som finns för att stärka folkbildningens roll i samhället.

Bildningsförbundet Östergötland är ett regionalt samarbetsorgan för folkbildningen i Östergötland. Medlemmar är studieförbundens regionala organisationer och folkhögskolorna i länet.

Bildningsförbundet ska arbeta med folkbildningens gemensamma utvecklingsfrågor och stärka de folkbildningsorganisationer som är verksamma i Östergötland. De centrala arbetsuppgifterna är samråd och samverkan för att folkbildningens roll som resurs i samhället ska utvecklas och stärkas, samt information och opinionsbildning. Bildningsförbundet fördelar också de regionala anslagen till studieförbunden, och redovisar till Region Östergötland hur dessa har använts och hur de har bidragit till att förbättra förutsättningarna för folkbildningsverksamheten i Östergötland.

Det regionala anslaget till studieförbunden

Syftet är att:

  • Bidra till att varje studieförbund på regional nivå kan hålla samman sin verksamhet i Östergötland, t.ex. genom att samordna vissa funktioner och öka möjligheterna att erbjuda befolkningen i alla regionens kommuner att delta
  • Ge studieförbundet resurser att utbilda och fortbilda personal och funktionärer i de egna organisationerna och i medlemsföreningarna.
  • Stimulera studieförbunden att arbeta med verksamhetsutveckling för att bättre möta efterfrågan och behov.
  • Skapa en plattform för samverkan mellan studieförbund och folkhögskolor för att göra folkbildningen ännu mera angelägen för människor och samhälle i framtiden.

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för näringslivsutveckling