regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Digitala Europa

Programmet Digitala Europa är ett helt nytt program som fokuserar på att bygga upp EU:s digitala kapacitet och stötta en bred användning av digital teknik.

Programmet Digitala Europa avser bidra till EU:s gröna giv och dess klimatmål om klimatneutralitet 2050. Programmet ska möjliggöra frigörandet av digitala befogenheter samt främja en storskalig utbyggnad av den senaste tekniken, såsom artificiell intelligens (AI) och de senaste cybersäkerhetsverktygen, för att påskynda den digitala omvandlingen av europeiska samhällen och ekonomier. Programmet ska bygga en bro mellan forskning om digital teknik för att lyfta viktiga forskningsresultat till marknaden. För närvarande råder en preliminär överenskommelse med en föreslagen budget på ca 7,5 miljarder euro.

Programmet kommer att pågå under programperioden 2021-2027 och finansierar projekt inom fem viktiga insatsområden:

  • högpresterande datorsystem
  • artificiell intelligens
  • cybersäkerhet och förtroende
  • avancerade digitala färdigheter
  • införande - bästa användning av digital kapacitet och interoperabilitet