regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Projekt serviceutveckling

Projekt serviceutveckling förstärker genomförandet av Regionalt Serviceprogram för Östergötland. Region Östergötland är projektägare och delfinansierar projektet tillsammans med alla 13 kommuner i regionen.

Ska förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland

Projektet ingår i Tillväxtverkets satsning på stärkt regional serviceutveckling och har fått stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Syftet med projektet är att förstärka arbetet med serviceutveckling i Östergötland. Insatserna i projektet kommer att ingå i det regionala serviceprogrammets handlingsplan. Projektet förväntas resultera i att kunskap har byggts upp kring landsbygdens förutsättningar och sammanhang; hur tillgången till service påverkar en orts attraktivitet och individens vardag. Servicens betydelse för lokalsamhället ska kommuniceras med kommunerna och med de processer som påverkar den lokala nivån. Projektet syftar också till att skapa ett arbetssätt som kan fortsätta efter projektet, genom att upparbeta arenor där servicefrågan står på agendan.

Fyra huvudområden

Insatserna i projektet görs inom ramen för fyra huvudaktiviteter:

  • Samverkan mellan aktörer, program och andra strategiskt förekommande insatser på regional nivå
  • Processtöd och dialog för delaktighet och engagemang bland kommunerna i servicearbetet
  • Analys av kompetensutvecklingsbehov hos servicelämnare och på kommunal och regional nivå
  • Dokumentation och resultatspridning

Information

  • Projektägare: Region Östergötland

  • Period:

  • Budget: 2 857 143

  • Finansiär: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Region Östergötland och alla 13 kommuner i Östergötland

  • Deltagare: Region Östergötland och alla 13 kommuner i Östergötland

  • Samverkansparter: Tillväxtverket, Region Östergötland och alla 13 kommuner i Östergötland

Finansiering

Kontakt

Malin GumaeliusStrateg, regional serviceplaneringEnheten för regional planering