regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

SKISS - Strukturbyggande och kapacitetshöjande inom smart specialisering

Bakgrund

I utvecklingsstrategin för Östergötland påpekas att det regionala näringslivet står inför stora strukturomvandlingar i digitaliseringens kölvatten.

Det är därför viktigt att näringslivets innovationskraft och förmåga till omställning tas tillvara för att bidra till regionala, nationella och internationella klimat- och miljömål.

Därutöver behöver Östergötland kraftsamla och använda styrkeområden och näringslivets innovationsförmåga och digitala lösningar i syfte att möta och bidra till att lösa de gemensamma utmaningsområdena i Östra Mellansverige (ÖMS).

Projektets mål

För att ta sig an dessa utmaningar behövs ett starkt regionalt ledarskap och strukturkapital. Då kan näringslivet och främjarsystemet bidra till nytta, förnyelse, utveckling och synergier för flera sektorer.

Det övergripande målet för projektet är att utveckla det regionala tillväxtarbetet i Östergötland. Projektmålet är att stärka det regionala ledarskapet och strukturkapitalet kopplat till smart specialisering.

Vid projektets avslut förväntas aktiviteterna ha bidragit med följande resultat:

 • En förstärkt kapacitet hos regionala aktörer i Östergötland kopplat till smart specialisering.
 • Förbättrad kapacitet och säkerställt regionalt strukturkapital genom mer professionaliserade kluster och innovationsmiljöer.
 • Förbättrad samverkan uppnås genom att förädla kompetensen hos de olika aktörerna, professionalisera rollerna i klustren och innovationsmiljöerna, tydliggöra rollerna i det gemensamma sammanhanget samt öva på samspel och samverkan i olika uppdrag.
 • En förstärkt kapacitet hos kommuner och andra regionala offentliga behovsägare att bidra till och ta del av regionens styrkor och erbjudanden.
 • En uppdaterad bild av regionala och nationella metoder och processer för att stödja företagens behov av digital omställning med tjänster som kartläggning av interna och externa processer, befintliga lösningar på marknaden för att stötta digital omställning samt erbjudanden från det regionala och nationella främjarsystemet.
 • Projektet bidrar vidare till återhämtningen efter pandemin (covid 19) genom att stärka näringslivets och det offentligas digitala omställning.

Information

 • Projektägare: Region Östergötland

 • Period:

 • Finansiär: Europeiska regionalfonden, Region Östergötland och Tillväxtverket

 • Deltagare: Regionala organisationer, kluster och innovationsmiljöer, myndigheter, kommuner och andra regionala offentliga behovsägare, små och medelstora företag samt regionalt utvecklingsansvariga organisationer i samarbetet inom ÖMS

 • Samverkansparter: Linköpings Science Park AB, Norrköpings Science Park AB och Sankt Kors fastighets AB

Finansiering

Kontakt

Niklas TideklevStrateg innovation och näringslivEnheten för näringslivsutveckling