regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionen presenterar förslag till klimatmål för 2040 och meddelande om koldioxidinfångning

För att nå målet om en klimatneutral union till 2050 rekommenderar Kommissionen ett delmål om utsläppsminskningar på 90 % till 2040. En förutsättning för att målet ska nås är infångning och lagring av koldioxid. Kommissionen har därför även antagit ett meddelande om industriell koldioxidhantering.

I EU:s klimatlag från 2021 fastslås att EU ska nå klimatneutralitet till 2050. Lagen specificerar också delmålet på 55 procentig utsläppsminskning av växthusgaser till 2030 och att Kommissionen måste lägga fram ett delmål för 2040. Den 6 februari presenterade Kommissionen sitt förslag till 2040-mål med en utsläppsminskning på 90 % jämfört med 1990 års nivåer, en minskning som ligger i linjemed EU:s klimatvetenskapliga råds rekommendationer som EU-kontoret tidigare skrivit om. Förslaget är en utgångspunkt till samtal med relevanta intressenter så som medborgare, industri, jordbrukare och inom de politiska institutionerna för att nästa Kommission, efter valet till Europaparlamentet, ska kunna lägga fram ett konkret lagförslag om mål till 2040. När målen för 2040 är klubbade kan Kommissionen påbörja arbetet med policyramverket för perioden för perioden efter 2030, likt hur Fit for 55-paketet skulle uppnå 2030-målet.

Kommissionen lyfter i förslaget behovet av en rättvis omställning där solidaritet och socialpolitik ska vägleda omställningen. Fokus för omställningen ska ligga på den gröna industrins styrkor. Stor vikt läggs vid de avgörande teknologierna som bland annat uppmärksammats i rättsakten om nettonollindustri, så som vindkraft, vattenkraft, elektrolys, batteritillverkning, värmepumpar samt koldioxidinfångning (CCS) och hållbar användning av infångad koldioxid (CCU).

För att främja CCS- och CCU-teknologi har Kommissionen tillsammans med 2040-målet antagit ett meddelande om industriell koldioxidhantering. Enligt Kommissionens bedömning behöver en koldioxidslagringskapacitet på 280 miljoner ton vara på plats till 2040 för att kunna nå det föreslagna klimatmålet. Med meddelandet presenterar Kommissionen ett antal åtgärder för att nå denna kapacitet. Kommissionen kommer ta fram vägledning för tillståndsprocesser samt ta fram en karta över tänkbara lagringsplatser. Vidare avser Kommissionen ta fram ett verktyg som matchar koldioxidproducenter med lagringsföretag samt ett ramverk för att den insamlade koldioxiden ska kunna användas som en resurs, exempelvis inom industrin.

Utöver detta vill Kommissionen etablera en inre marknad för koldioxid, ta fram regelverk för transport och lagring av koldioxid samt se över vilka volymer av koldioxid som behöver tas bort direkt från atmosfärer och hur detta kan inkluderas i utsläppshandelssystemet. För att lyckas med CCS- och CCU-teknik som en del i den gröna omställningen ska Kommissionen också se över möjligheterna till finansiering via exempelvis Horisont Europa och innovationsfonden.

Kommissionens anser att det föreslagna målet på 90 % utsläppsminskning till 2040 och de fokusområden som presenterats ovan kommer stärka EU:s energioberoende och motståndskraft mot framtida kriser. Utöver de åtgärder Kommissionen ämnar vidta inom unionen etableras en arbetsgrupp för att ta fram koldioxidpriser och en koldioxidmarknad på global nivå.

Finansiering av omställningen behöver, enligt Kommissionen, ske på europeisk nivå tillsammans med medlemsländerna. Ett viktigt fokus för Kommissionen är den rättvisa omställningen där den sociala klimatfonden och den rättvisa övergångsfonden kan hjälpa de mest utsatta och som har svårast att ställa om.

Vad händer nu?

Det meddelande Kommissionen presenterade den 6 februari är endast ett förslag som nu ska diskuteras bland berörda parter. Det är först nästa Kommission, som tar vid efter Europaparlamentsvalet i juni, som kommer presentera det faktiska lagförslaget. Därefter behandlas förslaget i både Europaparlamentet och Rådet enligt den ordinarie lagstiftningsprocessen, vilka måste nå en gemensam ståndpunkt innan de nya målet kan antas.

Läs mer om förslaget till 2040 mål via denna länk Länk till annan webbplats..

Läs mer om meddelandet om koldioxidlagring via denna länk Länk till annan webbplats..

Kontakt

Hugo LindahlInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan