regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s rättsakt om nettonollindustri

EU-kommissionen presenterade den 16 mars 2023 ett flertal nya delar i det stora industripaketet, som kan ses som ett svar på amerikanska IRA (Inflation Reduction Act). EU:s rättsakt om nettonollindustri, en del av paketet, syftar till att öka EU:s tillverkning av viktig koldioxidneutral teknik eller nettonollteknik för att säkerställa säkra, hållbara och konkurrenskraftiga leveranskedjor för grön energi i syfte att uppnå EU:s klimat- och energiambitioner.

Med det nya initiativet vill den europeiska kommissionen åstadkomma en upptrappning av grön teknologi för främjad framfart i den industriella revolutionen, som EU:s klimatkommissionär Frans Timmermans uttryckte under framläggandet av förslaget. Med denna samling åtgärder önskar man stärka EU:s ambitioner att bli klimatneutrala till år 2050 och dess globala konkurrenskraft. Genom ett åtagande att producera minst 40 procent av EU:s utbyggnadsbehov av grön teknik (såsom solpaneler och batterier) inom unionen till 2030 ser man möjligheter att nå dessa ambitiösa mål. Med rättsakten föreslås därför att åtta gröna teknologier, där även biogas inkluderas, ska få minskad regelbörda, högre nationell prioritering och förenklad tillståndsgivning.

I förslaget framgår sex principiella åtgärder för att effektivt pådriva investeringar i nettonolltillverkning. Förbättrad information, minskade administrativa bördor och kortare tillståndsprocesser för grön teknik ska verka möjliggörande åt ambitionerna. Man vill ge strategiska projekt inom nettonollindustrin prioritet, genom till exempel förenklad handläggning. För att uppnå snabbare avskiljning av koldioxid är nästa mål att senast 2030 nå en årlig kapacitet att rymma 50 miljoner ton koldioxid i EU, genom strategiska lagringsplatser. Fortsättningsvis ska myndigheter, enligt förslaget, beakta kriterier för hållbarhet och motståndskraft för nettonollindustri vid offentlig upphandling för underlättande av marknadstillträde. För att uppnå ökad kompetens föreslår även kommissionen ett införande av nya åtgärder för att ge möjlighet för utökad kvalificerad arbetskraft genom så kallade nettonollindustriakademier, vilka ska bidra till jobb i dessa strategiskt viktiga branscher. Därtill önskar man att genom tillämpning av flexibel reglering för testning av innovativ nettonollteknik främja innovation. Vidare föreslås en plattform för nettonoll-Europa för insamling och utbyte av information, åtgärder, data och bästa praxis. Detta för att bland annat tillgodose god tillgång till data och att kartlägga finansieringsbehov och eventuella flaskhalsar.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan