regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kartläggning av klimatlagpaketet Fit for 55

EU har satt upp ambitiösa mål för att minska nettoutsläppen i syfte att bli den första klimatneutrala världsdelen 2050. Förhandlingarna om delmålen för 2030 i EU:s plan för en grön omställning, Fit for 55, har nu nått sitt slutskede. Med anledning av den senaste utvecklingen i omröstningarna av lagpaketet följer därför en kartläggning av processen.

Sedan EU-kontorets senaste kartläggning Länk till annan webbplats. av det så kallade Fit for 55 Länk till annan webbplats.-paketet har lagstiftningsarbetet kommit en bra bit på vägen. Europaparlamentet har nu röstat om flera av delarna i Fit for 55, vilken utgör den gemensamma planen för hur EU-länderna ska kunna sänka sina utsläpp av klimatpåverkande gaser med 55 procent till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer). Under de senaste veckorna har parlamentet bland annat röstat för att kostnadsfria utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem ska fasas ut från 2026, att vägtransporter och byggnader ska läggas till i det nya utsläppshandelssystemet från 2027, att ett nytt instrument för att förhindra koldioxidläckage ska skydda EU:s industri och öka den globala klimatambitionen samt att en social klimatfond ska inrättas för att bekämpa energi- och rörlighetsfattigdom. EU-minister Jessika Roswall, infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari höll den 26 april en pressträff Länk till annan webbplats. om resultatet av förhandlingarna om Fit for 55. För att ge en överblick av klimatpaketets framsteg följer en uppdatering av lagföringsprocessen.

Steg i lagföringsprocessen

Lagförslag

Avklarade förhandlingar mellan samtliga institutioner


Ny EU-skogsstrategi för 2030

Inrättande av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)

Ändring i förordning om utsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

Förordning om ansvarsfördelning (ESR)

Ändring av EU:s utsläppshandelssystem (ETS)

Utsläppsnormer för personbilar och lätta lastbilar i enlighet med den gröna given

Revision av EU:s utsläppshandelssystem för luftfart (EU ETS Aviation)

Inrättande av social klimatfond (SKF)

Ändring i beslut om antal utsläppsrätter som ska placeras i reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem för växthusgaser fram till 2030

Ändring av direktiv om anmälan av kompensation i samband med global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer baserade i unionen

Ändring av direktivet för förnybar energi (RED III)

Ändring av direktivet för energieffektivitet (EED)

Fuel EU Maritime – hållbara maritima bränslen

Förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR)

ReFuelEU Aviation – hållbara flygbränslen

Pågående trilogförhandlingar


Direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD)

Pågående förhandlingar i Europaparlamentet, avklarade i ministerrådet


Förordning om minskade metanutsläpp inom energisektorn

Gemensamma regler för de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas och vätgas

De inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas

Pågående förhandlingar i båda institutionerna

___________________________


Ändring av energiskattedirektivet (ETD) *

______________________________________________________________

*Europaparlamentet har endast rådgivande roll

Nu inväntas alltså de sista uppdateringarna om ett fåtal lagförslag. När EU-institutionerna är eniga och att lagfilerna som genomgått trilogförhandlingar blivit godkända kommer den nya lagstiftningen offentliggöras i EU:s officiella tidning (EUT) innan de träder i kraft. Därefter stiftas lagarna antingen i form av EU-direktiv, som behöver implementeras i nationell lag, eller EU-förordning, som är direkt tillämpbar i samtliga medlemsländer. Nu när delmålen för klimatambitionerna för 2030 genomgår de sista momenten i lagföringsprocessen har EU-kommissionen nu börjat kolla på kommande delmål för 2040. Läs mer om detta i en tidigare artikel Länk till annan webbplats. från EU-kontoret.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan