regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Samråd öppet om EU:s klimatambition för 2040

Den 31 mars öppnades ett samråd inför EU-kommissionens antagande av nya klimatambitioner för EU 2040. Klimatmålen som sattes för 2030 utmynnade i lagpaketet Fit for 55 som nu är i slutstadiet av förhandlingarna. Följaktligen ser man nu framåt för att brygga vägen mot ett klimatneutralt EU år 2050.

EU presenterade klimatmål för 2030 redan 2014, då det bestämdes att man skulle minska utsläppen med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer. In trädde Parisavtalet, och 2019 beslöt man därför att klimatmålen behövde skärpas. 2021 var skärpningarna ett faktum genom den europeiska klimatlagen, och man fastställde en ökning av nettoutsläpp på 55 procent till 2030 jämfört med 1990, samt ett mål om nettonollutsläpp till 2050. När man pratar om nettomål innebär det att utsläppen räknas tillsammans med upptag och utsläpp från skog och mark, vilket ger möjlighet att följa utsläppens nedgång men också utvecklingen av skog och mark.

Klimatambitionen för 2040 kommer vara, precis som den för 2030 är, ett delmål för den gröna given som ämnar att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten till 2050, i linje med sina internationella åtaganden enligt Parisavtalet. Vad vi sett hittills av delmålen för 2030 är formativa lagpaket, initiativ och strategier såsom Fit for 55, strategier för klimatanpassning, biologisk mångfald och industri bland mycket annat Länk till annan webbplats..

Med det offentliga samrådet som kommissionen presenterade den 31 mars inleds nu arbetet med att fastställa klimatmålen för 2040 i en insamling av synpunkter, underlag och konsekvensbedömningar. Det första steget, vilket det presenterade samrådet berör, handlar om att fastställa ambitionsnivån för 2040. Denna ambitionsnivå kommer sedan att ligga till grund för att uppdatera den europeiska klimatlagen med ett nytt delmål för 2040. Samrådet om 2040-års klimatambitioner presenteras mot bakgrund av ett Europa som präglas av samtiden, med de alltmer påtagliga konsekvenserna av global uppvärmning, men även påföljder av Rysslands invasion av Ukraina i energi- och jordbrukssektorerna.

Samrådet möjliggör att samtliga aktörer som berörs av klimatambitionerna görs hörda. Dess resultat tas med i bedömning av de framtida klimatmålen och kommer ligga till grund för analysen av sektorsspecifika utmaningar och möjligheter. Det riktar sig till dels allmänheten och, av klimatmålen, berörda parter, vilket inkluderar till exempel nationella, regionala och lokala regeringar och myndigheter samt relevanta industrisektorer, organisationer, forskningsinstitut och akademiska institutioner och myndigheter med ansvar för offentlig upphandling. Insamlingen av synpunkter riktar sig även dels till experter, som gör sina inlägg separat. Samtliga bidrag tas till hänsyn i det fortsatta arbetet med initiativet och sammanfattas i en rapport efter att samrådet stängts.

Samrådssvaret lämnas in i form av en webenkät på samrådsportalen, och går att lämna in på valfritt officiellt EU-språk. Deadline för samrådet är den 23 juni och den europeiska kommissionen förväntas lämna förslag på nya klimatmål för EU 2040 under första kvartalet av 2024.

Samråd om EU:s klimatmål för 2040 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan