regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kartläggning av klimatpaketet Fit For 55

Fit For 55, eller 55 %-paketet, som syftar på att minska EU:s nettoutsläpp av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030 (jämfört med 1990 års nivåer), har genomgått ett antal ändringar den senaste tiden. För att ge en överblick av klimatpaketets framsteg följer en uppdaterad kartläggning.

Genom en samling lagförslag som ämnar se över och uppdatera existerande lagstiftning är syftet med initiativet att säkerställa att EU:s politik följer de klimatmål som satts av europeiska rådet och Europaparlamentet, i enlighet med den Gröna Given. Nedan följer en uppdatering av den kartläggning som gjordes i december 2022, för att hålla er informerade om de senaste händelserna i lagstiftningsprocessen.

I december 2022 ägde trilogförhandlingar för sju lagförslag rum. Dessa gällde: gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM), Infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR), Direktivet för förnybar energi (REDIII), Direktivet för energieffektivitet (EED), Europeiska unionens utsläppshandelssystem (ETS), Översynen av reserven för marknadsstabilitet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter (MSR) och Socialfonden (SCF).

Kartläggningen påvisar att de flesta lagförslagen inom Fit For 55 nu har gått igenom hela lagstiftningsprocessen, medan resterande lagförslag inte har många steg kvar. Framöver fortsätter omröstningar och triloger under våren. Europaparlamentet har nu även påbörjat arbetet med att godkänna de lagfiler som genomgått trilogförhandlingar, det sista steget i ledet att säkerställa lagen.

Steg i lagföringsprocessen

Lagförslag

Avklarade förhandlingar mellan samtliga institutioner


 • Inrättande av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (CBAM)
 • Ändring i förordning om utsläpp från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
 • Förordning om ansvarsfördelning (ESR)
 • Ändring av EU:s utsläppshandelssystem (ETS)
 • Utsläppsnormer för personbilar och lätta lastbilar i enlighet med den gröna given
 • Revision av EU:s utsläppshandelssystem för luftfart (EU ETS Aviation)
 • Inrättande av social klimatfond (SKF)
 • Ändring i beslut om antal utsläppsrätter som ska placeras i reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem för växthusgaser fram till 2030
 • Ändring av direktiv om anmälan av kompensation i samband med global marknadsbaserad åtgärd för luftfartygsoperatörer som är baserade i unionen

Pågående trilogförhandlingar


 • Ändring av förnybartdirektivet (REDIII)
 • Ändring av direktivet för energieffektivitet (EED)
 • ReFuelEU Aviation – hållbara flygbränslen
 • Fuel EU Maritime – hållbara maritima bränslen
 • Förordning om infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR)

Pågående förhandlingar i Europaparlamentet, avklarade i ministerrådet


 • Förordning om minskade metanutsläpp inom energisektorn
 • Direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD)
 • Gemensamma regler för de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas och vätgas
 • De inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas

Pågående förhandlingar i båda institutionerna


 • Ändring av energiskattedirektivet (ETD)*

*Europaparlamentet har endast en rådgivande roll

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan