regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Utvecklingsstrategi för Östergötland

Utvecklingsstrategi för Östergötland är regionens gemensamma vägvisare för regional utveckling och ska leda till en hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland med sikte på 2040.

Gemensam viljeinriktning

Utvecklingsstrategin är en gemensam viljeinriktning om hur vi vill att livet i Östergötland ska vara 2040 och är resultatet av en omfångsrik dialog mellan många olika aktörer. Utvecklingsstrategin beskriver mål och prioriteringar för samhällsområden som vi behöver kraftsamla kring tillsammans, utifrån hur det ser ut idag. Vi siktar mot 2040 för att ha tillräckligt lång tid på oss för att kunna åstadkomma verklig förändring. Samtidigt är det inte så långt i framtiden att målet känns overkligt.

Utvecklingsstrategi

Målbilden ”Goda livsvillkor i Östergötland”

Region Östergötland har drivit arbetet med att ta fram en gemensam målbild tillsammans med alla länets kommuner, Länsstyrelsen, Linköpings universitet och flera aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor i Östergötland.

Målbilden för Östergötlands utvecklingsstrategi är ”Goda livsvillkor i Östergötland” och det finns ett antal prioriterade områden för att nå den målbilden. Det handlar om att skapa attraktiva livsmiljöer, skapa förnyelseförmåga och konkurrenskraft, bygga kunskap och kompetens, knyta samma Östergötland och ta tillvara det goda läget samt arbeta för ett mer digitalt Östergötland och för ett grönare Östergötland.

Hållbar utveckling

Utvecklingsstrategin har en viktig strävan om att uppnå en hållbar utveckling i tre dimensioner: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Arbetet har haft några tydliga och viktiga utgångspunkter:

  • Utvecklingsstrategin ska vara bred. Alla viktiga regionala utvecklingsfrågor ska rymmas i den.
  • Hela Östergötland ska få plats i utvecklingsstrategin. Stad och land, stora och små kommuner.
  • Utvecklingsstrategin ska handla om regionala frågor, där olika aktörer tillsammans kan skapa mervärden för Östergötland.

Uppföljning av målen i utvecklingsstrategin

För att följa utvecklingen i länet följs målen i utvecklingsstrategin upp av indikatorer. Uppföljningen av indikatorer presenteras i ett digitalt verktyg där det går att följa utvecklingen över tid.

Där det är möjligt är indikatorerna uppdelade på kön och visar jämförelser mellan länets kommuner och andra län.

Digitalt verktyg för att följa utvecklingen Länk till annan webbplats..