regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Hur går det för Östergötland?

Välkommen att ta del av "Årsrapport 2023 - Utvecklingsstrategi för Östergötland"

Nu finns den första upplagan av den årliga rapporten Hur går det för Östergötland? publicerad. Rapporten är tänkt att ge en bild av läget i Östergötland och vara en del av analys- och uppföljningsarbetet kopplat till Utvecklingsstrategi för Östergötland.

Om Östergötlands förutsättningar

Först i rapporten kommer några nedslag kring Östergötlands förutsättningar, följt av nedslag sorterade efter målstrukturen i utvecklingsstrategin; tillsammans med korta analyser och reflektioner.

Nedslagen kommer dels från vårt uppföljningssystem för utvecklingsstrategin, dels från de aktuella fördjupade analyser som Region Östergötland gör inom ramen för arbetet med det statliga regionala utvecklingsuppdraget

Vad som sker det närmaste året kopplat till utvecklingsstrategin

Under slutet av 2023 kommer Region Östergötland ta fram en plan för att under första halvåret 2024 genomföra den lagstadgade översynen av utvecklingsstrategin som ska göras varje mandatperiod.

Här kommer fokus ligga på att harmonisera strategin med regeringens inriktning på den regionala utvecklingspolitiken, integrera hållbarhet- och folkhälsoperspektiven ännu bättre. Den rumsliga strategin kommer integreras. Dessutom kommer områden där ett fördjupat arbete krävs identifieras. Här spelar årsrapporten och andra analyser en viktig roll.

Ge oss gärna återkoppling

Eftersom det är första gången vi publicerar den här rapporten är det också ett pågående utvecklingsarbete som säkert kommer undergå en del förändringar de närmaste åren.

Vi vill därför gärna ha era synpunkter. Vad var bra, vad saknades osv? Förhoppningsvis kan Region Östergötland bidra till kunskapsuppbyggnaden och nya perspektiv som ger energi till ett pågående samtal om Östergötlands utveckling.

Kontakt

Maria StåhlStrategEnheten för regional planering
Elin MakoAnalytikerEnheten för regional planering