regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentet och Rådet når överenskommelse om nya riktlinjer för TEN-T

Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) är ett nätverk av vägar, järnvägar och sjöfart för att skapa ett mer sammankopplat Europa. Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet för TEN-T-förordningen är ett stort steg närmare implementering.

En viktig del i TEN-T-förordningen är att det europeiska transportnätet ska vara sammankopplat, hållbart och intermodalt, vilket innebär att byten mellan olika transportsätt ska vara möjligt. Ett särskilt fokus har lagts på att bygga ut och kvalitetssäkra infrastruktur för transporter via järnväg och sjöfart. På TEN-T:s stomnätverk ska järnväg till exempel kunna hålla en minimihastighet på 160 km/t för passagerartransporter och 100 km/t för gods. Vidare ska infrastrukturen för järnvägen anpassas till europeisk standard vilket bland annat innefattar ett gemensamt europeiskt signalsystem kallat ERTMS. Större flygplatser som hanterar passagerarvolymer på 12 miljoner eller mer per år ska anslutas till nätverk för långdistanståg för att konkurrera med inrikesflyget.

För sjöfartstransporter ska kopplingen mellan sjöfart och inlandstransporter göras mer effektivt, livskraftigt och hållbart. På vägtransporters stomnätverk och det utökade stomnätverket ska säkra parkeringsplatser etableras i snitt varje 150 kilometer, vilket Kommissionen anser kommer öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön för chaufförer.

TEN-T-systemet består av nio olika korridorer av stomnätverk, vilket kan ses som EU:s huvudtransportådror, som ska stå klara till 2030. Runt dessa finns utökade stomnätverk och övergripande nätverk, som ska binda samman regioner till stomnätverken. Utefter nätet finns urbana noder där byten mellan olika transportsätt ska ske sömlöst får både gods- och persontransporter.

I den uppdaterade TEN-T förordningen ska även militärens behov tas i beaktande för att kunna transportera trupper och material på nätverket. De tidigare transportkopplingarna till Ryssland och Belarus har i den uppdaterade versionen tagits bort och ersatts med stärkta kopplingar till Ukraina och Moldavien.

För Östergötland

I Östergötland är Ostlänken del av korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet, kallad ScanMed korridoren, som sträcker sig från norra Sverige och Finland till Malta i söder. Inom Östergötland har även Linköping och Norrköping för första gången pekats ut som urbana noder på nätverket. Även Norrköpings hamn pekas ut i det övergripande TEN-T-nätverket.

Region Östergötlands EU-kontor har följt TEN-T genom hela processen och samverkat genom bland annat nätverket CPMR Länk till annan webbplats. för att förordningens utformande på ett bättre sätt ska ta hänsyn till regionernas behov och vilja.

Vad händer nu?

Då Europaparlamentet och Rådet kommit överens om en gemensam position återstår endast det formella antagande i respektive institution. Därefter kommer förordningen publiceras i EU:s officiella tidning. EU-kontoret kommer fortsätta bevaka TEN-T frågor och dess implementering, både vad gäller möjligheter och skyldigheter i länet.

Läs mer om överenskommelsen i Europaparlamentets pressmeddelande via denna länk Länk till annan webbplats. eller i Kommissionens nyhet via denna länk Länk till annan webbplats..

Läs mer om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) på Kommissionens webbplats via denna länk Länk till annan webbplats. eller i EU-kontorets tidigare nyhet via denna länk.

Kontakt

Hugo LindahlInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan