regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

TEN-T färdigförhandlat i EU-parlamentets utskott för transport och turism

Foto: Europaparlamentet. Referens: 20230413EP148518AEVD106
Foto: Europaparlamentet

Europaparlamentet meddelade den 13 april 2023 att utskottet för transport och turism (TRAN) har antagit sin position om en revidering av förordningen om det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). Revideringsförslaget presenterades av europeiska kommissionen den 14 december 2021 och är EU:s plan för uppbyggnaden av ett nätverk av olika typer av transportsträckor över hela unionen.

TEN-T är EU:s plan för att bygga ett nätverk av järnvägar, vägar, och vattenvägar i syfte att sammankoppla EU. Beslutet från Europaparlamentet kommer inte långt efter att EU:s institutioner nått en informell politisk överenskommelse om utveckling av infrastruktur för alternativa bränslen, som EU-kontoret tidigare har skrivit om, som ska se till att transportkorridorerna även inkluderar adekvat infrastruktur såsom laddningsstationer. Det för förslaget ansvariga utskottet i Europaparlamentet, TRAN, antog sin position om regelverket kring TEN-T med ett medskick om att projekt inom transportinfrastruktur bör fokusera på hållbara transporter, undvika förseningar och upprättandet av förbindelser med Ukraina och Moldavien.

Ledamöterna lyfter att en väg till hållbara transporter är enhetliga tekniska och operativa standarder för varje transportsätt. De betonar vidare att multimodal transport i första hand bör ske på järnväg, inre vattenvägar eller närsjöfart, medan inledande eller sista sträckor kan utföras på väg. Ett särskilt fokus gavs åt vikten av en väl integrerad tåginfrastruktur. Detta mot bakgrund av att gränsöverskridande resor med bil eller flygplan bland annat redan är enkelt och tillgängligt, vilket inte är fallet för tåg. I och med detta förespråkas en upprustning av järnvägar, vilka bör bli helt elektrifierade i det centrala TEN-T-nätet och kunna köras med minst 160 km/h för passagerartåg och 100 km/h för godståg. Dessutom ska tågtransporter, enligt utskottet, kunna passera EU:s inre landsgränser på mindre än 15 minuter i slutet av 2030. Enligt medrapportören Barbara Thaler (EPP) ses målet som mycket ambitiöst, men likväl nödvändigt.

Ledamöterna framhåller även att medlemsländerna bör anta planer för hållbar rörlighet i städer före slutet av 2025 för att integrera olika transportsätt, inklusive aktiv rörlighet, såsom cykling och gång, för att minska trängseln och förbättra trafiksäkerheten. Denna plan bör bli en av förutsättningarna för att få EU-medel.

För att undvika förseningar bekräftar ledamöterna ett behov av att slutföra stora transportinfrastrukturprojekt, i slutet av 2030 på det centrala TEN-T-nätverket och i slutet av 2050 på det heltäckande nätverket, som bör fokusera på:

  1. Eliminera flaskhalsar
  2. Eliminera saknade länkar i transportnäten
  3. Ge mer behörighet åt europeiska samordnare: Det finns elva europeiska samordnare som ska förenkla TEN-T-politiken. Dessa vägleder genomförandet av TEN-T-korridorerna och ska samordna medlemsstaternas och andra relevanta intressenters beslut och åtgärder för att fullborda TEN-T.

För att underlätta och öka utrullningen av dessa projekt framhåller parlamentsledamöterna införandet av en mellanliggande tidsfrist till 2040. I händelse av en betydande försening föreslås att kommissionen bör inleda ett överträdelseförfarande och minska eller avsluta finansieringen.

Mot bakgrund av Rysslands krig mot Ukraina ställde sig transportkommittén även bakom att avstå från transportinfrastrukturprojekt med Ryssland och Vitryssland och istället förstärka partnerskapet med Ukraina och Moldavien. Ledamöterna råder även EU:s regeringar att utesluta företag utanför EU från att delta i stora TEN-T-projekt, om kommissionen anser att de utgör en säkerhetsrisk.

I byggnad eller uppgraderande av TEN-T-infrastrukturen menar utskottet därtill att EU-länderna måste säkerställa en sömlös överföring av militära trupper och material inom EU. Inom ett år efter att de nya reglerna trätt i kraft bör även kommissionen genomföra en studie om storskaliga rörelser med kort varsel för att underlätta planering av militär rörlighet.

Revideringen godkändes med 44 röster för, inga röster emot och en frånvarande. Vidare väntar diskussioner med medlemsländerna i så kallade trilogförhandlingar för det slutgiltiga formella godkännandet.

TRAN-utskottets position om TEN-T-förordningen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan