regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionens förslag: inrätta EU Mission för New European Bauhaus

I samband med en halvtidsöversyn av EU:s innovationsuppdrag, så kallade EU Missions, lade Europeiska kommissionen den 19 juli 2023 fram ett förslag om att skapa ett nytt innovationsuppdrag för New European Bauhaus (NEB). NEB-Initiativet lanserades 2021 och har som mål att införa den europeiska gröna given i bostadsområden.

EU Missions Länk till annan webbplats. är en uppsättning ambitiösa uppdrag, vilka delas in i fem områden: anpassning till klimatförändringar, cancer, återställandet av hav och vatten till 2030, 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030 och övergången till friska jordar till 2030. Läs mer om EU Missions i EU-kontorets artikel från mars 2023 Länk till annan webbplats.. Ett föreslaget sjätte Horisont Europa-uppdrag i NEB-anda skulle syfta till att göra städer och bostadsområden vackrare, hållbara och inkluderande.

Syftet med NEB är nära kopplat till EU-uppdragen, särskilt uppdraget om städer och uppdraget om anpassning till klimatförändringarna. I arbetsdokumentet nämner kommissionen Cities Mission som ett kompletterande verktyg för att genomföra NEB i stadsområden och uppmanar städerna att ta hänsyn till NEB-principerna när de utvecklar sina klimatstrategier.

Under NEB-initiativets senaste två år har innovativa lokala tillvägagångssätt och exempel på NEB-projekt diskuterats, och vad som behövs för en framgångsrik och konkret framtid för initiativet. Kommissionen ser inrättandet av ett nytt EU-uppdrag som en möjlighet att konsolidera initiativets framsteg, ge mer fokus och öka kopplingen till forskning och innovation.

Tillkännagivandet kommer samma dag som resultatbedömningen Länk till annan webbplats. av de redan befintliga fem EU-uppdragen inom Horisont Europa offentliggjordes. Bedömningen visar att uppdragen är på god väg att uppfylla sin ambition för 2030 mot en grönare och hälsosammare union. Uppdragen har främst fått stöd från Horisont Europa, men har även kopplat samman EU:s politik och program med lokala åtgärder och medborgarengagemang. Såsom anges i kommissionens meddelande kommer det föreslagna nya NEB-uppdraget att följa samma utvecklingsprocess som de övriga fem uppdragen, från utnämningen av en uppdragsstyrelse och utarbetandet av en genomförandeplan för uppdraget. Utformningen ska bygga på resultaten och potentialen i NEB-initiativet, liksom på halvtidsöversynen av EU:s uppdrag.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan