regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

SKR publicerar På gång inom EU våren 2023

SKR publicerar två gånger om året en skrift om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner i Sverige. De frågor som tas upp i rapporten är särskilt prioriterade för SKR under våren 2023 och har potential att få stora konsekvenser för svenska kommuner och regioner. Svenska ordförandeskapet, demokratiska värden och regional utveckling är några av de områden som tas upp i skriften tillsammans med pågående EU förhandlingar på områden såsom energi, hälsa och utbildning.

SKR:s styrelse har antagit åtta prioriterade EU-frågor Länk till annan webbplats. för 2023 som presenteras i skriften tillsammans med ingående beskrivning av SKR:s och EU:s insatser inom EU:s policyområden. I skriften kan man läsa om hur SKR bidrar med att påverka EU-nivån inom olika områden för att värna om svenska kommuner och regioners intressen. Texten är uppdelad i kapitel som motsvarar SKR:s olika bevakningsområden. SKR fokuserar bland annat på att främja lokal och regional beredskap och minska bördan för parterna samt att värna om subsidiaritetsprincipen och det kommunala självstyret. SKR bevaka och påverka EU-nivån för att sätta regioner och kommuner i centrum där invånarna befinner sig närmast.

Region Östergötlands Brysselkontor har ett nära samarbete och god dialog med SKR i flera av frågorna. SKR tar i skriften upp flera av de frågor som Region Östergötland och Brysselkontoret arbetar särskilt med, såsom frågor om vård- och omsorg, miljö och energi samt sammanhållningspolitiken. Att arbeta tillsammans med olika aktörer i Bryssel, både vad gäller omvärldsbevakning och påverkansarbete, är av stor vikt för att få sin röst hörd på den europeiska arenan.

Läs mer om aktuella EU-frågor ur SKR:s perspektiv via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan