regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

SKR:s prioriterade EU-frågor 2023

I slutet av januari presenterade SKR sina prioriterade EU-frågor för 2023. SKR:s prioriterade EU-frågor är de frågor som har stor politisk och ekonomisk betydelse för Sveriges kommuner och regioner. För året 2023 har SKR pekat ut åtta prioriterade frågor.

Hållbar asyl- och flyktingmottagning

Det är enligt SKR viktigt att kommuner och regioner beaktas när beslut fattas i frågor som rör asyl- och flyktingmottagandet, då mottagandet av asylsökande och integration sker på lokal nivå. Det är därför viktigt att kommuner och regioner får tillräckligt med resurser för att bedriva en framgångsrik integration. Därför är frågan en prioritet för SKR 2023.

Värna den svenska modellen i byggandet av ett starkt och socialt Europa

SKR prioriterar EU-initiativ som syftar till att stärka ett socialt EU som värnar svenska riktlinjer. Det är viktigt för SKR att en svenska arbetsmarknadsmodell beaktas så att arbetsmarknadsparterna fortsatt ansvarar för lönebildningen och anställningsvillkor i arbetet på social- och arbetsrättsliga området i Sveriges regioner och kommuner.

Revidering av avloppdirektiv som tar hänsyn till de svenska förutsättningarna

Revideringen innebär bland annat utökade krav på rening, cirkuläret, energianvändning, transparens och tillgång till sanitet. Ur SKR:s synvinkel finns det vissa problematiska delar med förslaget. SKR vill att regelverket ska vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas till de olika förhållanden som råder i Sverige. De förhandlingar som nu följer under 2023 blir därför viktiga att följa och påverka.

Värna det kommunala planansvaret i EU:s gröna giv

2021 presenterade EU-kommissionen ett lagstiftningspaket för att hjälpa EU nå klimatmålen under namnet fit for 55. Initiativen under paketet befinner sig i olika faser av beslutsprocessen och riskerar att påverka kommunernas beslutandemakt över markanvändningen och det kommunala planansvaret. Ny miljölagstiftning föreslås på dessa områden och kan innebära att det kommunala planansvaret påverkas. SKR kommer driva påverkansinsatser samt bevaka frågan vidare under året.

Bevaka ny lagstiftning om TEN-T

Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) syftar till att utveckla och implementera ett europeiskt transportnät. Nu revideras TEN-T förordningen och SKR bevakar TEN-T för att säkerställa att initiativ inte inskränker på det svenska handlingsutrymmet samt skapar tung administrativ arbetsbörda för svenska regioner och kommuner. SKR vill även att utvecklingen av transportnätet sker så att svenska intressen beaktas. TEN-T får inte försvåra den regionala och nationella tågtrafikens förutsättningar.

Värna helhetssynen i EU:s läkemedelslagstiftning

Läkemedelslagstiftningen påverkar svensk hälso- och sjukvård på många sätt, bland annat genom vår tillgång till effektiva, säkra och rimligt prissatta läkemedel. SKR anser att den reviderade lagstiftningen måste bidra till mer långsiktighet samt bevara medlemsstaternas befogenheter. Ett reviderat lagförslag kommer presenteras i slutet av mars och fokuserar på läkemedel för sällsynta diagnoser, läkemedel för barn samt avgiftshantering. I samarbete med andra regioner och SKR kommer Region Östergötland driva påverkaninsatser i frågan efter att revideringen av lagstiftningen presenteras av EU-kommissionen.

Beakta den nationella kompetensen i Europeiska hälsodataområdet (EHDS)

Förslaget har syfte att öka användningen av hälsodata i primäranvändningen och sekundäranvändningen i hälso- och sjukvården. SKR ställer sig positiva till förslagets ambitioner men markerar tydligt att förslaget i flera delar överskrider EU:s befogenheter. Region Östergötland likt SKR prioriterar frågan i påverkansarbetet framöver.

Digitalisering data och AI

I EU finns just nu en rad digitaliseringsinitiativ och flertalet av dem är av stort intresse för kommuner och regioner. AI-akten är av speciellt intresse för SKR 2023 eftersom akten bedöms få omfattande konsekvenser för kommuner och regioner i form av ökad administrativ börda. AI-akten är ett lagförslag som ska tydliggöra vilka typer av AI-teknologier som är tillåtna. SKR kommer driva påverkansarbete kring förslag som potentiellt försvårarar för kommuner och regioner i sin digitalisering.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan