regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sveriges forsknings- och innovationskontor står värd för eventet EU Missions: From Policy to Implementation

Den 12 april höll Sveriges forsknings- och innovationskontor (SWERI) i Bryssel ett evenemang om EU Missions. Under eventet belystes hur svenska aktörer från lokal till internationell nivå implementerat Missions.

Missions är en uppsättning ambitiösa uppdrag framtagna av europeiska kommissionen. Dessa delas in i fem områden: anpassning till klimatförändringar, cancer, återställandet av hav och vatten till 2030, 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030 och A Soil Deal for Europe: övergången till friska jordar till 2030. Kommissionen har tagit fram dessa uppdragsområden för att stödja prioriteringar såsom den europeiska gröna given, EU:s plan mot cancer och New European Bauhaus. EU-kontoret har tidigare gjort en kartläggning av de, för Östergötland, mest aktuella uppdragen Länk till annan webbplats..

Eventet inleddes med en övergripande presentation av missionsorienterat arbete i Sverige. Därefter välkomnades tre aktörer från det svenska Missions-ekosystemet till en panel för att återberätta sina erfarenheter av implementeringen av Missions i sina sektorer.

Erika Augustinsson, innovationsstrateg på Region Blekinge - den första svenska regionen att underteckna EU:s Mission för klimatanpassning, talade om deras arbete med att implementera Mission som metod. Detta är något som inarbetats i regionens strategi för smart specialisering och innovation, genom att mobilisera tre specialiseringar: Smart industri (formningsteknologi och marin teknik), Tech (digitalisering och smartare samhällen) och Missions (med fokus på samhällets utmaningar). Hon påpekade att regionens tidiga språng in i EU Missions synliggjort hur stöd enklare kan fås från EU-nivån än den nationella nivån, och att denna kontakt kan hjälpa regioner ta sig framåt i sina innovationsambitioner.

Albert Edman, Senior Project Manager på RISE och fokusområdesledare för Städer och samhällen i förändring, talade om det nationella projektet Viable Cities Länk till annan webbplats. som knyter an till uppdraget om 100 klimatneutrala och smarta städer till 2030. Med EU Missions i ryggen gavs incitament till att mobilisera 23 svenska städer (vilket omfattar 40 procent av Sveriges befolkning), där Linköping är en av de deltagande städerna. Initiativet, som lanserades 2019, har lyckats få med instrumentella sektorer, såsom infrastruktur och transport, på banan och sex myndigheter har nu skrivit under för projektet. Edman uttryckte att projektet har genererat ett stort intresse i samhället och att vad som startade med ett politiskt klimatkontrakt nu lyckats engagera affärssektorn. Att se uppdragen som möjligheter främst på den lokala nivån, menar han, är något som EU-kommissionen bör ta med sig som ett exempel på genomförandet av framgångsrika projekt.

Ebba Hallersjö Hult är medgrundare och chef för de Mission-inriktade innovationshubbarna Nollvision Cancer och Test Bed Sweden för kliniska prövningar och precisionshälsa i cancervården, samt medlem i Lung Cancer Policy Network. Inom uppdragen för nollvision i cancer påpekade hon vikten av delmål. Cancer, som innefattar en grupp runtom 200 sjukdomar, kan inte lösas genom hastiga projekt utan är något som kräver uthållighet, och att stora projekt tar tid för att se stora resultat. Ett råd som ges är att lägga spåren under tiden man kör tåget – initiativtagare, menar hon, kommer att lära sig på vägen, och kan ibland behöva ta nya riktningar.

Paneldeltagarna delade synen om att EU Missions varit avgörande i att skapa ett ramverk och att mobilisera tvärvetenskapliga sektorer i samhället att delta i projekten.

Eventet avrundades med Neville Reeve som, med lång erfarenhet från europeiska kommissionens generaldirektorat för Forskning och innovation (DG RTD) samt EU Missions och Horisont Europa, bidrog med en reflekterande spaning ur ett EU-perspektiv. Reeve belyste bland annat den regionala och kommunala rollen och att medborgare alltid bör finnas i kärnan av dessa processer. Han lyfte därtill att de framgångsrika projekten även uppvisar komplexitet i att kunna koordinera. Detta bör erkännas som en stor utmaning, och bör förväntas.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan