regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ny fördjupningsrapport om demokrati och delaktighet i Östergötland

Region Östergötland har släppt en ny rapport, "Hur går det för Östergötland – fördjupning kring demokrati och delaktighet", som en del av sitt kontinuerliga analys- och uppföljningsarbete. Rapporten ger en djupgående analys av demokratisk delaktighet, tillit och trygghet i Östergötland.

Bakgrund

Region Östergötland har ansvar för att följa upp och utvärdera Utvecklingsstrategi för Östergötland och samordna dess genomförande. I årsrapporten "Hur går det för Östergötland?" från 2023 framkom att medborgarengagemanget och den demokratiska delaktigheten är lägre i Östergötland jämfört med andra län. Tryggheten är också lägre, särskilt bland unga som visar minskad tillit till både andra människor och samhällsinstitutioner.

Därför har vi valt att fördjupa bilden i denna rapport och även beskriva ungdomars syn på demokrati, tillit och trygghet. säger Anders Bäckstrand, verksamhetschef regional planering och internationell samverkan.

Syfte med rapporten

Fördjupningsrapporten är inte tänkt att presentera lösningar eller konkreta insatser utan kunna bidra till det pågående analys- och uppföljningsarbetet kopplat till utvecklingsstrategin. Rapporten inkluderar reflektionsfrågor som kan användas vid analys av resultaten och som kan ligga till grund för fortsatt arbete.

För att nå målen i utvecklingsstrategin om ett inkluderande samhälle med goda livsvillkor behövs gemensamma ansträngningar för att stärka demokratin, öka tilliten och förbättra tryggheten, säger Sara Birgersson, folkhälsostrateg och ansvarig för rapporten.

Sammanfattning

  • Valdeltagande: Generellt högt, men stora variationer beroende på socioekonomiska faktorer.
  • Ungas engagemang: Många unga är intresserade av samhällsfrågor men få deltar aktivt i politiken.
  • Tillit: Minskande tillit till andra människor och samhällsinstitutioner, särskilt bland unga.
  • Trygghet: Ökad oro för brottslighet och fler undviker att gå ut ensamma, särskilt kvinnor och framför allt unga kvinnor.

Fortsatt arbete

Region Östergötland kommer att fortsätta följa regionens utveckling som en del av sitt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig. Årsrapporten för 2024 kommer att lanseras i samband med konferensen Framtid Östergötland den 3 oktober.

Kontakt

Sara BirgerssonFolkhälsostrategEnheten för regional planering