regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ny regional kulturplan beslutad

Ökad bredd, konstnärlig utveckling och nyttjande av kulturens kraft. Det är huvudmålen i den nya regionala kulturplanen för Östergötland, som nu har fastställts av regionfullmäktige. Även den regionala biblioteksplanen fastställdes.

Den regionala kulturplanen tas fram vart fjärde år och den nya versionen gäller perioden 2024 till 2027. Det främsta syftet med planen är att beskriva hur kulturen i Östergötland ska utvecklas de kommande åren. Kulturplanen är en del av kultursamverkansmodellen, och en viktig grund i den dialog som Region Östergötland har med Kulturrådet kring de statliga medel som länets kulturverksamheter tilldelas. Genom modellen finansierar staten och regionen gemensamt regional kultur, där sju huvudområden har pekats ut av staten. Det är professionell teater-, dans- och musikverksamhet, museiverksamhet, biblioteksverksamhet, professionell bild- och formverksamhet, regional arkivverksamhet, filmkulturell arkivverksamhet och hemslöjd.

– Kulturplanen är central för all regional kultur. Det är mycket positivt att vi kunde ta beslut om kulturplanen i bred politisk enighet, vilket ger en bra grund för fortsatt god samverkan inom kulturpolitiken i Region Östergötland, säger Per Larsson (KD), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Kulturplanen har arbetats fram i dialog med länets 13 kommuner, kulturverksamheter, kulturskapare och civilsamhället.

– Det har funnits en stor delaktighet från kommuner, institutioner och föreningar runt om i Östergötland i framtagandet av kulturplanen, genom medverkan i dialogmöten, inskickade remissvar och deltagande i remisskonferens, säger Per Larsson.

Kulturplanen innehåller tre strategiska mål. Det första rör breddat deltagande och ökad spridning. Regionen vill öka mångfalden, bland annat genom att fler konstnärer och utövare med olika bakgrund ska ta plats i kulturlivet och genom större och bredare publik. Det andra målet lyfter fram konstnärlig utveckling och ökad kvalitet. I det tredje målet vill regionen ta tillvara kulturens kraft och värden i samhällsutvecklingen. Kulturen ska ses som en kraft inom exempelvis demokrati, ekonomi, företagande, integration, jämställdhet och hälsa.

Beslut om biblioteksplan

Regionfullmäktige fastställde också den regionala biblioteksplanen, vilken gäller för samma period som kulturplanen. Biblioteksplanen styr Biblioteksutveckling Östergötlands verksamhet och är ett stöd för att, tillsammans med folk- och skolbibliotek, prioritera och planera utvecklingsinsatser som ska främja en stark biblioteksverksamhet i länet. I likhet med kulturplanen har den varit på remiss bland länets kommuner.

Text: kommunikationsenheten