regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Förstärkning av EU:s administrativa område

Den 25 oktober presenterade EU-kommissionen en förstärkning av den offentliga förvaltningen. Syftet är att förbättra europeiskt administration inom offentlig förvaltning för att öka effektivitet och gränsöverskridande samarbeten i EU. Meddelandet fokuserar på lokal, regional och nationell förvaltning samt deras förmåga att genomföra EU-politik och reformer.

Förstärkningen sker via det EU-kommissionen benämnt ComPAct. Länk till annan webbplats. ComPAct är det första heltäckande uppsättningen åtgärder för att stödja moderniseringen av den offentliga förvaltningen på lokal, regional och nationell nivå. EU-kommissionen tar fram 25 åtgärder som delas upp i tre delar:

  1. Kompetensagendan för offentlig förvaltning: Syftar på att öka samarbete inom den offentliga förvaltningen, inrätta ett kompetenscentrum och ledarskapsprogram för offentlig förvaltning. EU-kommissionen vill med denna pelare även införa riktade kompetensåtgärder och anordna en årlig dag för lokal offentlig förvaltning.
  2. Kapacitet för Europas digitala decennium: Syftar till att stödja digital lagstiftning och AI-teknik, effektivisera användningen av ny teknik i offentlig förvaltning samt stödja samordning av molntjänster.
  3. Förmåga att leda den gröna omställningen: Fokuserar på att stödja uppdateringen av nationella strategier, att främja klimatsäkring och andra miljöriktlinjer i miljölagstiftningen.

I meddelandet uppmärksammar EU-kommissionen en rad utmaningar i EU:s offentliga förvaltning. Dessa rör bland annat svårigheter att attrahera och behålla kompetens, yttre påverkan i krissituationer samt utmaningar i att bygga upp kunskap inom områden med störst kunskapsbrist. Att minska byråkrati och öka öppenheten hos medlemsstaterna kan hjälpa EU bättre genomföra sin politik och bespara EU både pengar och arbetskraft menar EU-kommissionen.

ComPAct erbjuder en läroplattform och gemensamma strategier för exempelvis krishantering och AI i offentlig förvaltning. Stödet fokuserar på verktyg och metoder och har mål att förstärka och förbättra effekterna av befintliga EU-program. Åtgärderna kommer genomföras via EU:s instrument för tekniskt stöd Länk till annan webbplats. och programmet digitala Europa. Länk till annan webbplats.

Bakgrund

ComPAct är ett svar på medlemsstaternas, Europaparlamentets och Regionkommitténs uppmaning till EU-kommissionen från 2019 att främja samarbeta och politisk dialog mellan de olika nivåerna i flernivåstyret. I april 2021 antog EU-kommissionen ett arbetsdokument om stöd till nationella offentliga förvaltningars reformarbete. I december samma år inrättades en expertgrupp för offentlig förvaltning och styrning.

Vad händer nu?

EU-kommissionen kommer samarbeta med lokal regional och nationell nivå för att säkerställa genomförandet. De kommer även avlägga en rapport om genomförandet av ComPAct.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan