regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU föreslår uppdatering av kombinerade transportdirektiv för att främja hållbar godstransport

EU-kommissionen har presenterat ett förslag till uppdatering av det kombinerade transportdirektivet i ett steg mot att minska koldioxidutsläpp och förbättra hållbarheten inom godstransportsektorn. Det föreslagna direktivet fokuserar på att stödja övergången från långväga vägtransport till mer miljövänliga alternativ som järnväg och sjötransport.

Direktivet Länk till annan webbplats. som ska förenkla godstransporter med flera olika transportsätt, så kallad intermodalitet, har länge varit en knäckfråga i EU, senast ändrat 1992 med återkommande försök fram till dagsläget. Uppdateringen syftar till att öka konkurrenskraften för intermodal och kombinerad transport genom att skapa en ram för reglerande och icke-reglerande åtgärder. Bakgrunden till beslutet att vägtransporten idag står för majoriteten av de negativa effekterna kring transporter, däribland utsläpp, avgaser, buller etc.

Förslaget lägger särskilt fokus på att inkludera, eller internalisera, negativa externa effekter, genom principen att förorenaren betalar. Dessa externa effekter inkluderar utsläpp, trafikstockningar, buller och olyckor, och är effekter som EU-kommissionen menar inte inkluderas tillräckligt i kostnadskalkyler för olika transportslag i dagsläget. Förslaget inkluderar bland annat åtgärder för att främja transparens vid intermodala omlastningsterminaler och undantag från körningsförbud för korta vägsträckor inom kombinerad transport.

En central aspekt av förslaget är att minska de genomsnittliga dörr-till-dörr-kostnaderna för kombinerad transport med minst 10 % inom sju år. Detta innebär att man strävar efter att göra kombinerad transport mer kostnadseffektiv, vilket kan gynna företag och underlätta övergången till mer hållbara transportalternativ. Dessutom betonas tydlig definition och stöd för intermodala operationer som minskar negativa externa effekter med minst 40 %, vilket indikerar en stark inriktning på att främja metoder som minskar miljöpåverkan och ökar hållbarheten.

Trots tidigare misslyckanden med att uppdatera direktivet 1998 och 2017 har EU-kommissionen nu presenterat ett omfattande förslag. Denna gång inkluderar förslaget en skyldighet för medlemsländerna att anta nationella policyramar för att underlätta ökningen av intermodal transport. Denna skyldighet kan ses som ett försök att adressera tidigare hinder och skapa en mer samstämmig strategi över medlemsländerna för att främja övergången till hållbara transportlösningar.

Det föreslagna direktivet har en nära koppling till Transeuropeiska transportnätverket Länk till annan webbplats. (TEN-T-förordningen), som för närvarande diskuteras i Europaparlamentet och rådet. Denna förordning är av central betydelse för att stödja utvecklingen av infrastruktur och multimodala godsterminaler. Det pekar på behovet av en holistisk strategi som inkluderar infrastrukturell utveckling för att skapa effektiva övergångspunkter mellan olika transportslag och stärka det övergripande transportsystemet inom EU. Förslaget är dessutom det sista initiativet inom lagpaketet för hållbar godstransport. Länk till annan webbplats.

Nu återstår det att se om medlemsländerna och de samlagstiftande organen kan enas om förslaget. En framgångsrik överenskommelse skulle stärka EU:s ställning inom hållbar godstransport och möjliggöra genomförandet av åtgärder som kan leda till en mer miljövänlig och effektiv transportsektor inom unionen.

Kontakt

Lukas AndreassonStrateg EU-frågor, EU-kontoret (EU Policy Officer)Enheten för internationell samverkan