regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

SKR publicerar På gång inom EU hösten 2023

I SKR:s rapport ”på gång inom EU” kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar regionerna i Sverige. I denna upplaga kan man läsa om de senaste initiativen från EU och pågående förhandlingar inom SKR:s prioriterade EU-frågor såsom miljö, energi och transport, digitalisering, regional utveckling samt hälso-och sjukvård med mera.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) publicerar två gånger per år en skrift om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner i Sverige. De frågor som tas upp i rapporten är särskilt prioriterade för SKR under hösten 2023 och har potential att få stora konsekvenser för svenska kommuner och regioner. Skriften utgör en ingående beskrivning av SKR:s bevakningsområden och påverkansarbete i diverse EU-frågor de prioriterar. Några av de frågor SKR prioriterar högt går i linje med det Region Östergötland särskilt bevakar, bland annat revidering av EU:s allmänna läkemedelslagstiftning samt digitaliseringsfrågorna, förordningen om TEN-T och europeiska hälsodataområdet. Alla dessa har möjligheten att få stora påföljder på region Östergötlands verksamhet. Det är därför viktigt för EU-kontoret att bevaka utvecklingen och informera hemmaplan om dess följder.

SKR presenterar åtta prioriterade EU-frågor för 2023

  1. Ett hållbart asyl-och flyktingmottagande i hela EU: SKR menar att ett jämnare flyktingmottagande borde uppnås med utgångspunkt från regional och lokal nivå.
  2. Ett starkt socialt Europa: Här vill SKR värna den svenska arbetsmarknadsmodellen och stärka kommuner och regioners deltagande och genomförande inom det sociala-och arbetsrättsliga området i EU.
  3. EU-direktivet om rening av avloppsvatten från tätbyggelse: Här vill SKR att förslaget ska bli mer anpassat för svenska kommuner och regioners förhållanden.
  4. Värna det kommunala planansvaret: Här vill man se till att säkra det kommunala planansvaret i ny EU-lagstiftning.
  5. Bevaka lagstiftning om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T): SKR vill se till att förordningen inte missgynnar kommuner och regioners transportnät.
  6. Värna helheten i EU:s läkemedelslagstiftning: SKR anser att den reviderade lagstiftningen måste bidra till mer långsiktig hållbarhet både inom klinisk evidens och i prissättningen av läkemedel samt understödja medlemsstaternas befogenheter.
  7. Europeiska hälsodataområdet (EHDS): Här handlar det främst om förslagen från EU gällande primäranvändningen av hälsodata inom hälso-och sjukvårdens verksamhet, där SKR menar att det är viktigt att den nationella befogenheten inte undanhålls.
  8. Digitalisering, data och AI (artificiell intelligens): Här anser SKR att det är viktigt att inte den administrativa bördan slår för hårt mot svenska kommuner och regioner till exempel genom otydlig arbetsfördelning.

Skriften poängterar även att nästa års val den 9 juni 2024 blir avgörande för utvecklingen av dessa områden.

Du kan läsa vidare om de prioriterade EU-frågarna, tillsammans med SKR:s ställningstaganden, samt utvecklingen av flera pågående EU förhandlingar i SKR:s "På gång inom EU" via denna länk. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan