regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Spanska ordförandeskapet stödjer EU-direktiv om våld mot kvinnor

Den spanska jämställdhetsministern Irene Montero betonar behovet av att nå en överenskommelse om direktivet för att lagföra våld mot kvinnor. Vid ett möte för att presentera prioriteringarna för det spanska ordförandeskapet välkomnade hon kommissionens och parlamentets ståndpunkter om att inkludera våldtäktsbrott i ärendet. Direktivet diskuteras nu mellan parterna i trilogförhandlingar med förhoppningen att nå en överenskommelse före årets slut.

Under en debatt i Europaparlamentet Länk till annan webbplats. den 19 september ställde ledamöter frågor om vad det spanska ordförandeskapet har för strategi när det gäller direktivet om att bekämpa våld mot kvinnor. Det finns för närvarande inget rättsligt instrument för att ta itu med denna fråga på EU-nivå.

I mars 2022, på internationella kvinnodagen, föreslog EU-kommissionen ett nytt direktiv för att lagföra våld mot kvinnor Länk till annan webbplats. på europeisk nivå. Detta direktiv förhandlas nu mellan Europaparlamentet och ministerrådet. Direktivet syftar till att säkerställa en miniminivå av skydd i hela EU mot sådant våld. Sedan förhandlingarna inleddes i juli 2023 har definitionen av våldtäkt varit en tvistefråga mellan parterna.

Parlamentets mandat, som utarbetats av LIBE- och FEMM-utskotten, omfattar en samtyckesbaserad definition av våldtäkt, tuffare regler för cybervåld och stärkt stöd till brottsoffer. Parlamentets position syftar till att bredda EU-kommissionens förslag och införa bedömningar av samtycke från fall till fall samt utöka listan över försvårande omständigheter för brott.

Rådet antog en snävare position och tog bland annat bort förslag som betraktade en sexuell handling utan samtycke som en straffbar handling. En åtgärd som väckte kritik i parlamentet och EU-kommissionen.

Vad händer nu?

Förhandlingarna kommer fortgå under det spanska ordförandeskapet och Spanien förväntar sig vara klar med en överenskommelse innan årets slut.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan