regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionens åtgärdspaket för hållbar finansiering

Den 13 juni lade EU-kommissionen fram ett åtgärdspaket för att främja investeringar för en hållbar framtid. Paketet omfattar bland annat en delegerad rättsakt om EU:s taxonomi och ett förslag till förordning om tillhandahållande av värderingar inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Med anledning av den gröna omställningens framfart ser EU-kommissionen ett behov av att bemöta utmaningar som företag och investerare kan ställas inför. Omställningen för att göra EU:s ekonomi klimatneutral och hållbar ger medborgare och företag i EU stora möjligheter, inte minst i investeringar, vilket en ökning i hållbara investeringar vittnar om. Vad som däremot ses som ett möjligt hinder är särskilt krav på offentliggörande och rapportering. Som ett svar på detta ämnar kommissionens åtgärdspaket Länk till annan webbplats. säkra att EU:s ram för hållbar finansiering fortsätter att stödja företag och finanssektorn, samtidigt som privat finansiering av omställningsprojekt och omställningsteknik uppmuntras.

Åtgärdspaketet består bland annat av följande:

  • arbetsdokument om förbättring av användbarheten av EU:s taxonomi och EU:s ramverk om hållbar finans,
  • förslag till ny förordning om transparens och integritet för tillhandahållare av ESG-värdering,
  • delegerade förordningar med granskningskriterier för de fyra sista miljömålen i taxonomiförordningen,
  • rekommendationer för att effektivt kunna använda EU:s rättsliga ramverk för att underlätta omställningsfinansiering.

Till den del i paketet som omfattas av en delegerad rättsakt om EU:s taxonomi har man antagit en uppsättning av nya kriterier för ekonomiska verksamheter som väsentligt bidrar till ett eller flera av de icke-klimatrelaterade miljömålen. Dit hör hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, förebyggande och begränsning av miljöföroreningar samt skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem. Därtill har kommissionen antagit riktade ändringar av den delegerade akten om EU:s klimattaxonomi, som utvidgar den ekonomiska verksamhet som bidrar till begränsning av och anpassning till klimatförändringar – särskilt inom tillverknings- och transportsektorerna.

Vidare föreslås ett förslag till förordning om tillhandahållande av så kallade ESG-värderingar, alltså värderingar inom miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. Enligt kommissionen är det för närvarande brist på transparens i marknaden för ESG-värderingar, och förhoppningen är att en förordning av denna sort ska förbättra tillförlitligheten och transparensen i ESG-värderingsverksamheten. Med en förordning om tillhandahållande av ESG-värderingar på plats ska investerare och finansinstitut även kunna informeras om till exempel investeringsstrategier och riskhantering av ESG-faktorer och därmed enklare kunna fatta underbyggda beslut om hållbara investeringar.

Paketet ämnar även visa hur EU:s rättsliga ram kan användas effektivt för att underlätta omställningsfinansiering. Rekommendationerna om omställningsfinansiering syftar till att ge vägledning och praktiska exempel för företag och den finansiella sektorn och därmed visa hur företag kan använda verktygen för att kanalisera hållbara investeringar och hantera risker till följd av klimatförändringar och miljöförstöring.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan