regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Europaparlamentets miljöutskott: strängare regler för att minska industriutsläpp

Industriutsläppsdirektivets syfte är att minska industrins påverkan på miljön och människors hälsa. De nuvarande EU-reglerna för industriella utsläpp omfattar ett stort antal industrianläggningar och gårdar som ansvarar för utsläpp av skadliga ämnen till luft, vatten och mark, vilket man befarar kan leda till hälsoproblem som orsakar hundratusentals förtida dödsfall i EU varje år. Den 24 maj antog Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) sin ståndpunkt om EU:s regler för att ytterligare minska föroreningarna och styra stora jordbruksindustriella anläggningar i en grön riktning.

Ledamöterna i ENVI-utskottet har antagit ståndpunkter kring kommissionens förslag till en revidering av Industriutsläppsdirektivet Länk till annan webbplats. (IED) från 2010. Direktivet fastställer regler om förebyggande och kontroll av föroreningar från stora jordbruksindustriella anläggningars utsläpp till luft, vatten och mark. Det är en del av EU:s gröna och cirkulära omvandling av industrin, som ämnar medföra betydande hälso- och miljöfördelar. Anläggningar som omfattas av reglerna behöver erhålla ett tillstånd, beviljat av nationella myndigheter, för sina verksamheter, med undantag för vissa gårdar som endast är skyldiga att registrera sig. För att bättre förebygga och kontrollera föroreningar kräver det reviderade direktivet även att nationella myndigheter ytterligare sänker gränsvärdena för utsläpp av föroreningar vid revidering av tillstånd.

Ledamöterna stod bakom kommissionens förslag att utvidga IED till att omfatta utvinningsindustrins installationer, stora installationer som tillverkar batterier och större nötkreatursuppfödning samt till fler farmer med gris och fjäderfän. När det gäller boskapsgårdar röstade utskottet för att fler industrier och djurgårdar ska omfattas i direktivet. Ledamöterna understryker också vikten av att se till att producenter utanför EU uppfyller liknande krav.

Utskottet röstade även för att öka transparensen, allmänhetens deltagande och tillgången till rättvisa i samband med tillstånd, drift och kontroll av reglerade installationer. Detta skulle genomföras med en EU-portal för industriutsläpp där medborgarna kan få tillgång till uppgifter om alla EU-tillstånd och lokala förorenande aktiviteter.

IED är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att medlemsländerna har rätt att behålla eller införa strängare, men inte mildare, krav än de som följer direktivet. Betänkandet om direktivet om industriutsläpp och direktivet om deponering av avfall antogs med 55 röster för, 26 emot och sex nedlagda röster, medan förordningen om industriutsläppsportalen antogs med 78 röster för, tre emot och fem nedlagda röster. Vidare förväntas parlamentet anta sitt mandat under plenarsessionen i juli 2023, varefter förhandlingar med rådet om den slutliga lagstiftningen kan inledas.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan