regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen presenterar landrapporter och sina förslag till rekommendationer 2023

EU-kommissionen ser förbättrade utsikter, lägre energipriser och en starkare arbetsmarknad som bidar till en måttlig tillväxt i EU 2023. I 2023 års landsrapporter utvärderas de specifika socioekonomiska utmaningarna i varje medlemsland, exempelvis sådana som rör de dubbla omställningarna och konkurrenskraften. Rapporterna bygger bland annat på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, som i Sveriges fall gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt.

Den 24 maj la EU-kommissionen fram rekommendationer inom ramen för 2023 års vårpaket för den europeiska planeringsterminen. Inom den europeiska planeringsterminen Länk till annan webbplats. analyserar kommissionen länders resultat på olika politikområden. Analysen har som syfte att hjälpa länder ta itu med de samhällsproblem som kartläggs på nationell och regional nivå. Varje år utförs också landspecifika rekommendationer i linje med Europa 2020-strategi för tillväxt och arbete. Detta menar kommissionen har syftet att kartlägga EU:s välstånd, konkurrenskraft, rättvisa och resiliens på lång sikt. Den europeiska planeringsterminen utgör ett politiskt ramverk och omfattar genomförandet av samhållningspolitikens fonder och faciliteten för återhämtning och resiliens.

I sin rapport konstaterade EU-kommissionen att Sverige tillsammans med Estland är de enda två EU-länder vars totala ekonomi kommer att gå back i år och i Sveriges fall är det bostadsmarknaden som pekas ut som den största anledningen. EU-kommissionen rekommenderar Sverige att föra en mer aktiv finanspolitik och stimulera byggande genom att införa marknadshyror samt öka utbudet av bostäder som möter människors behov. EU-kommissionen bedömer att svenska hushållen är högt skuldsatta, hyresmarknaden är svåråtkomlig för många, att höga räntebetalningar minskar hushållens konsumtionsutrymme och nybyggnationen av bostäder har minskat. Rapporten benämner även viss problematik med den svenska integrationen i arbetsmarknad och utbildning samt begräsningar i elförsörjningen. Här rekommenderar bland annat Länk till annan webbplats. EU-kommissionen att Sverige riktar stödåtgärder för elprishöjningen till särskilt utsatta hushåll och företag, ta itu med utbildnings- och kompetensklyftor för att uppnå bättre integration på arbetsmarknaden, något som även skulle höja Sveriges konkurrenskraft, samt minska beroendet av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi.

EU-kommissionen och finansdepartementet arrangerade den 19 maj ett seminarium om kommissionens landrapport för Sverige 2023. Regeringen instämmer med kommissionens ekonomiska problembild men instämmer inte helt i de förslagna lösningarna. Statssekreteraren på finansdepartementet, Johanna Lybeck Lilja, tydliggjorde att regeringen lyssnar på rekommendationerna men kommer i slutändan att göra sina egna bedömningar av vad som behöver göras och hur.

”vi lyssnar in men bestämmer själva"

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan