regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionen lanserar partnerskap för energiintensiva industrier

Den 10 maj 2023 inrättades ett storskaligt kompetenspartnerskap för energiintensiva industrier av industriaktörer, forsknings- och utbildningsorganisationer och arbetsmarknadsparter, med stöd av EU-kommissionen. Partnerskapet är det 18:e som inrättats under flaggskeppsinitiativet kompetenspakten – en femårsplan för utveckling och stärkande av kompetens hos individer och företag som har en betydande roll i Europaåret för kompetens.

I linje med EU:s prioritering att upphöja och stärka kompetensen inom EU utsågs året 2023 till Europaåret för kompetens Länk till annan webbplats.. Detta gjordes i syfte att ta itu med kompetensbrist och stärka EU:s kompetensstrategi, för att underlätta i rekrytering och vidareutbildning samt främja färdigheter inom digital och grön teknik. En av prioriteringarna för året var införandet av kompetenspakten Länk till annan webbplats. som syftar till att sammanföra offentliga och privata organisationer och uppmuntra dem att göra konkreta åtaganden för att vidareutbilda och omskola vuxna, vilket knyter an till EU:s överordnade mål att om att minst 60 procent av alla vuxna ska delta i utbildning varje år.

Pakten har redan i ett tidigt stadie mynnat ut i ett flertal partnerskap och nu är alltså det 18:e, med energiintensiva industrier i centrum, på plats. I och med inrättandet har minst ett storskaligt kompetenspartnerskap upprättats för varje industriellt ekosystem i EU:s industristrategi Länk till annan webbplats..

Kompetenspartnerskapet för energiintensiva industrier syftar till att identifiera kompetensbehov och utveckla lämpliga läroplaner och utbildningsprogram för att säkerställa att arbetsstyrkan inom energiintensiva industrier har rätt kompetens för att industrin ska vara ledande i den gröna och digitala omställningen. Fortsättningsvis ska partnerskapet även främja rekrytering och kompetensutveckling av arbetstagare. Energiintensiva industrier utgör för närvarande mer än 20 % av den europeiska tillverkningen och sysselsätter över 7 miljoner människor i Europa.

Genom att höja kompetensen inom industrier förväntas detta storskaliga partnerskap understödja satsningen på europeisk produktion av såväl stål för vindkraftverk, aluminium för elbilar som kemikalier för halvledare i synergi med den dubbla omställningen.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan