regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen håller ett samråd om svenska elmarknadsreformer

Den svenska myndigheten Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av Sveriges regering, föreslagit åtgärder för den svenska elmarknaden, vilka redovisades i en rapport december 2022. I ljuset av detta kommer EU-kommissionen att lämna synpunkter den svenska elmarknadsmodellen, och nu bjuds berörda aktörer in för att dela med sig av sina åsikter.

Som beskrivet i EU:s energimarknadsregler uppmanas en medlemsstat som står inför sannolika leveransbrister att reformera sin elmarknad. I juni 2022 ålades därför Energimarknadsinspektionen att genomföra årliga rapporter om den svenska elmarknaden, och föreslå åtgärder. Genomförandeplanen lyfter fram behovet av lämpliga styrmedel, behovet av fortsatt arbete med flexibilitet på efterfrågesidan och behovet av att säkerställa att balansmarknaden fortsätter att utvecklas.

I en rapport Länk till annan webbplats. från december 2022 redovisar myndigheten huruvida nio av åtgärderna i planen är genomförda, hur arbetet med genomförandet fortskrider och om det finns några hinder för genomförandet. Eftersom kommissionen kommer att behöva yttra sig om den svenska planen, inhämtas således intressenternas synpunkter på de planerade reformerna.

Inhämtandet av synpunkter på svenska föreslagna åtgärder kommer alltså genomföras i två led. Å ena sidan från kommissionens håll, och å andra sidan från berörda parter. Bland de intressenter som bjuds in att delta i samrådet finns nationella, regionala och lokala myndigheter, privata företag, branschorganisationer, små och medelstora företag, konsumentorganisationer, fackföreningar, icke-statliga organisationer, miljöorganisationer och konsultföretag.

Samrådet håller öppet till och med den 9 juni och hittas på kommissionens konsultationsportal för energifrågor Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan