regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

De första utlysningarna för Regional Innovation Valleys har öppnat

De första ansökningsomgångarna för Regional Innovation Valleys, eller regionala innovationsdalar, lanserades den 17 maj 2023 av Europeiska kommissionen med en total budget på 122 miljoner euro. En av utlysningarna går under verktyget för europeiska innovationsekosystem (EIE) inom EU:s ramprogram Horisont Europa och två utlysningar går under instrumentet för interregionala innovationsinvesteringar (I3) inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF). Sista ansökningsdag för utlysningarna är den 17 oktober 2023.

Flaggskeppet Regional Innovation Valleys (RIV) lanserades av EU-kommissionen och europeiska regionkommittén under den europeiska innovationsagendan. RIV-utlysningarna ämnar stärka europeiska innovationsekosystem, ta itu med innovationsklyftan och koppla samman alla EU:s territorier för att svara på samhälleliga utmaningar och främja en starkare sammanhållning.

Det övergripande målet är att skapa sammankopplade regionala innovationsdalar i hela EU, vilket man vill genomföra genom att bygga på strategiska områden med regional styrka och smart specialisering, till stöd för EU:s nyckelprioriteringar, vilka är utpekade i den nya europeiska innovationsagendan (som att minska beroendet av fossila bränslen, öka global livsmedelssäkerhet och stödja den digitala omställningen).

RIV-utlysningen inom europeiska innovationsekosystem (EIE)

EIE-RIV-utlysningen betonar ekosystemtänkande med fokus på de regionala aspekterna av innovation, riktad mot nationella och/eller regionala innovationsmyndigheter. Det syftar till att stödja strategiskt inriktade handlingsplaner för att möjliggöra för myndigheter, med deltagande av den privata sektorn och forsknings- och innovationsaktörer, att genomföra gemensam verksamhet för utveckling och spridning av innovation.

 För att få finansiering krävs deltagande av minst fem nationella eller regionala myndigheter från minst fem olika medlemsstater eller associerade länder, med en blandning av regioner med växlande innovationsstyrka som anges enligt Regional Innovation Scoreboard Länk till annan webbplats.. Sex projekt förväntas finansieras och längden för ansökande projekt bör ligga på 3-5 år.

RIV-utlysningar under instrumentet för interregionala innovationsinvesteringar (I3)

I3-RIV-utlysningarna är mer affärsorienterade och koncentrerar sig på finansiellt och rådgivande stöd för investeringar i interregionala innovationsprojekt i delade och kompletterande specialiseringsområden. Målet med dessa är att mobilisera investeringar i företag, i synnerhet små och medelstora företag. Två I3-RIV-utlysningar öppnades i och med lanseringen. Den ena delen ska samla ansökningar för finansiellt och rådgivande stöd för investeringar i interregionala innovationsprojekt och den andra delen lägger fokus på finansiellt och rådgivande stöd till utveckling av värdekedjor i mindre utvecklade regioner.

Ansökningar lämnas in av ett konsortium som inkluderar aktörer som är etablerade i olika regioner och i olika stödberättigade länder, som även involverar mindre utvecklade regioner. Projekttiden för dessa ansökningar bör vara mellan 18-36 månader.

Mer information om utlysningarna hittas på kommissionens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan