regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Två nya förslag till rådsrekommendationer om att förbättra digitala färdigheter

18 april har kommissionen inom ramen för Europaåret för kompetens antagit två förslag till rekommendation för att EU-länderna och utbildningssektorn ska tillhandahålla digital utbildning. I förslaget behandlas avsaknaden av myndighetsövergripande digital utbildning och att öka den allmänna digitala kompetensen i EU. Syftet är att framhäva en digital omställning av utbildningsystemet.

Flera länder har enligt kommissionen svårt att investera tillräckligt i infrastrukturen som behövs för att utbilda inom digitaliseringsområdet. I förslaget uppmanas EU-länder att alltid inkludera digital utbildning i samhället för att minska det digitala kompetensgapet i EU. Rekommendationerna Länk till annan webbplats. föreslår att medlemsländerna ska genomföra en övergripande strategi för att i större utsträckning bilda medborgarna med digitala färdigheter. Medlemsländerna uppmanas att tidigt börja arbeta med digitala färdigheter på alla utbildningsnivåer, detta genom att uppnå stegvisa mål med riktade insatser.

I det första förslaget uppmanas EU:s medlemsstater att tillgängliggöra en inkluderande digital utbildning genom investeringar, styrning och lärarutbildningar där innovation börjar nedifrån. I det andra förslaget lyfts vikten av att tidigt införa digital utbildning i skola med vissa riktade åtgärder för prioriterade grupper i samhället som kan vara särskilt svår att nå.

EU-kommissionen vill stödja genomförandet av rekommendationerna genom att underlätta för ömsesidigt lärande genom olika EU-instrument, t.ex. instrumentet för tekniskt stöd Länk till annan webbplats., digital utbildning och digitala färdigheter. EU-finansiering, t.ex. Erasmus+ och programmet för ett digitalt Europa, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+ och faciliteten för återhämtning och resiliens samt Horisont Europa ska också framhäva EU:s digitala omställning.

Bakgrund

EU har som mål 2030 Länk till annan webbplats. att 80 % av alla vuxna ska kunna nyttja grundläggande digitala färdigheter, rekommendationerna går i linje med EU:s digitala rättigheter och principer, att alla medborgare ska ha rätt till internet och ska kunna delta i den digitala utvecklingen utan att lämnas utanför.

Vad händer nu?

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att anta förslagen och kommer inrätta en högnivågrupp för digital utbildning och digitala färdigheter för att stödja genomförandet.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan