regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Stort hopp uppåt i stöd för svenska EU-medlemskapet

Svenska institutet för europolitiska studier (Sieps) publicerade den 5 maj en analys av SOM-institutets årliga opinionsundersökning 2022. Analysen ger en bild av svenskarnas generella syn på det svenska medlemskapet i EU. Resultaten visar att 68 % av svenskarna är positiva till EU-medlemskapet, en ökning med 11 % samtidigt som motståndet mot EU har sjunkit från tidigare år.

Svenskarnas huvudsakligt positiva inställning till EU har under senare år ökat och år 2022 var stödet för medlemskapet högre en någonsin tidigare. Svaren från undersökningen visar att stödet för medlemskapet har jämnats ut mellan partipolitisk tillhörighet och samhällsgrupper. Bland annat så har stödet för medlemskapet i EU ökat på landsbygden och hos lägre utbildade medborgare i Sverige. Skillnaderna mellan olika ideologiska tillhörigheter i frågan har minskat över tid och jämnats ut. Medborgare som definierar sig som vänster har över tid blivit mer positiva till EU medan motståndet istället förflyttats högerut på den politiska skalan, i dagsläget ökar stödet för EU inom alla partigrupper.

Jämfört med stödet för EU 2021 har det svenska stödet för EU medlemskapet ökat från 57 % till 68 % 2022. Samtidigt har motståndet minskat från 17 % till 11 % under samma tid. De svenskar som inte har någon åsikt om EU har också minskat. Några av de frågor som SOM-undersökningen ställer handlar om synen på en fördjupad europeisk integration, hur EU-medlemskapet har påverkat Sverige och om Sverige i ökad utsträckning bör samordna sin utrikespolitik inom ramen för EU. Frågorna syftar till att få en bild av hur svenskarna anser att EU bör utvecklas.

Hur vi legitimerar EU medlemskapet är viktigt för den svenska demokratin, därför är det viktigt att följa opinionen och utvecklingen av svenskarnas synpunkter på EU, menar författarna av Sieps rapport Länk till annan webbplats.. Säkerhetsläget i Europa, den gröna omställningen och hanteringen av pandemin har satt EU:s samarbete i fokus de senaste åren. Gemensamma lösningar på utmaningarna har presenterats från EU-nivå och Sieps menar att detta kan ha haft en inverkan på resultatet av SOM-institutets undersökning. Frågan om medlemskapets varande eller icke-varande blir mindre diskuterad som en politisk skiljelinje i den svenska politiken. Trots detta så har denna fråga under de senaste veckorna blivit desto mer politisk efter att Sverigedemokraterna gåt ut med att de vill utvärdera medlemskapet, något som potentiellt kan skifta den politiska debatten i en ny riktning.

SOM-undersökningar

SOM-institutet Länk till annan webbplats. vid Göteborgs Universitet genomför varje år nationella opinionsundersökningar om EU-stödet i Sverige, något man gjort sedan 1986. Undersökningen omfattar ett slumpmässigt urval av den svenska befolkningen och genomförs varje höst. 2022 genomfördes den under september till december och Sieps publicerade i samarbete med institutet en analys baserat på resultatet från undersökningen.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan