regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen godkänner elstöd till företag i södra Sverige

Den 5 maj 2023 godkände EU-kommissionen en svensk stödordning för företag på 2,6 miljarder euro (29 miljarder kronor). Stödet ges enligt en tillfällig kris- och omställningsram som kommissionen införde den 9 mars 2023 i syfte att påskynda den gröna omställningen och minska EU:s bränsleberoende mot bakgrund av Rysslands krig mot Ukraina.

EU-kommissionens tillfälliga kris- och omställningsram Länk till annan webbplats. inrättades för att möjliggöra för medlemsstaterna att stödja sina ekonomier i samband med Rysslands invasion av Ukraina. Den tillfälliga krisramen kompletterar den befintliga verktygslådan för statligt stöd med många andra möjligheter som redan finns tillgängliga för medlemsstaterna, såsom åtgärder för kompensation till företag för skador som kopplas till exceptionella omständigheter, och åtgärder som beskrivs inom ramen för REPowerEU.

Inom den tillfälliga kris- och omställningsramen framhålls att medlemsländerna kan ge stöd till bland annat företag som drabbats av den nuvarande krisen, som kompensation för höga energipriser och i undantagsfall som likviditetsstöd i form av statliga garantier och subventionerade lån. Stödet kan även som nämnts ges i syfte att stödja ambitionerna inom den gröna omställningen och REPowerEU. Åtgärder som exempelvis ämnar påskynda utbyggnad av förnybar energi, underlättar utfasningen av fossila bränslen eller stödjer minskning av efterfrågan på el bland annat kan alltså även de kompenseras.

EU-kommissionen har säkerställt att stödet lever upp till reglerna som finns för statsstöd till företag och de tillfälliga reglerna för krisstöd för höga energipriser. Detta kommer att ges i form av direkta bidrag, med ett fast öresbelopp per förbrukad kilowattimme. Bidragen ska kompensera för höga elpriser som företag behövt betala under perioden oktober 2021 till september 2022, med ett tak på 20 miljoner kronor. Stödet kommer göras tillgänglig för företag som är verksamma i södra Sverige, i elområde 3 (som Östergötland tillhör) och 4, oavsett företagsstorlek och sektor, med undantag för finanssektorn.

Ansökan ska finnas att göra i slutet av maj. Skatteverket, som kommer administrera den svenska stödordningen, ska kunna betala ut pengar till företag i juni. Särskilda åtgärder för att påskynda den gröna omställningen och minska bränsleberoende kommer att gälla fram till den 31 december 2025 och för omedelbar krishantering kommer stödet gälla till och med den 31 december 2023. En bedömning av ifall ramen ska förlängas görs fram till dess.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan