regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Event om hållbar AI och AI för hållbarhet 2-3 maj 2023

Den 2-3 maj hölls ett event i Göteborg av det svenska ordförandeskapet och finansdepartementet om hållbar artificiell intelligens (AI) och artificiell intelligens för vägen framåt mot hållbarhet. AI har potential att bli ett verktyg för att öka resurseffektivitet och stävja följder av klimatförändringarna. Däremot ser man även behovet av att säkerställa att utvecklingen och användningen av AI fortgår på ett hållbart sätt, miljömässigt likväl som socialt och ekonomiskt. Eventet syftar till att belysa lovande arbete, möjliggöra sektorsövergripande perspektiv och främja konstruktiv dialog samt inspirera till en effektiv utveckling. Under dagarna ämnar man därmed kartlägga möjligheter med AI och se över vilka utmaningar som kan följa utvecklingen inom både AI och hållbarhet. 

Ledare från den privata och offentliga sektorn, aktörer från akademin och civilsamhället välkomnas alla att delta i diskussioner om hur man kan säkerställa en hållbar utveckling. De huvudsakliga diskussionspunkterna för eventet är:

  • Innebörden av en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling och användning av artificiell intelligens - vilka möjligheter, utmaningar och konsekvenser medföljer utvecklingen?
  • Hållbara ekosystem på lokal, nationell och EU-nivå för att göra EU till ledande inom utveckling och innovation
  • AI som drivkraft för tekniska framsteg, forskning och konkurrens och som avgörande för den gröna och digitala omställningen
  • Medborgarperspektivet – AI som en del av hållbara samhällen

Evenemang om AI och hållbarhet Länk till annan webbplats.

Preliminär politisk överenskommelse om utfasning av fossila bränslen i luftsektorn

Den 26 april 2023 stod det klart att europeiska unionens råd och Europaparlamentet nått en preliminär överenskommelse om att fasa ut fossila bränslen i luftsektorn. Initiativet ReFuelEU Aviation, som kommissionen föreslog i juli 2021, har i syfte att säkerställa lika villkor för hållbara flygtransporter.

I kommissionens förslag förespråkas skyldigheter för bränsleleverantörer att distribuera hållbara flygbränslen, med en ökande andel av dessa för att minska utsläppen från luftfart. Förslaget innehåller även skyldigheter för flygbolag att begränsa upptaget av flygbränsle innan de avgår från EU:s flygplatser till vad som behövs för säker drift av flygningar, i syfte att säkerställa lika villkor för flygbolag och flygplatser, och undvika ytterligare utsläpp.

I den preliminära överenskommelsen behålls de grundläggande delarna av kommissionens förslag och behåller ett fortsatt fokus på bidragen till klimatmålen, men innehåller även vissa ändringar om att underlätta och påskynda utvecklingen av hållbara flygbränslen. Exempelvis ges ändringsförslag om tillämpningen av godtagbara flygbränslen. För biobränslen utvidgas tillämpningsområdet till att omfatta andra certifierade biobränslen som uppfyller kriterierna för hållbarhet och utsläppsminskning i direktivet om förnybar energi, upp till högst 70 procent, med undantag för biobränslen baserade på livsmedels- och fodergrödor och tillägg av två bränslen (vätgas och syntetiskt koldioxidsnålt flygbränsle).

Rådets och Europaparlamentets preliminära politiska överenskommelse Länk till annan webbplats.

EU:s inre marknad: 30 år uppmärksammas genom Single Market Forum

Den 2 maj anordnade det svenska ordförandeskapet tillsammans med EU-kommissionen Single Market Forum för att uppmärksamma 30-årsjubileet av EU:s inre marknad. Konferensen fokuserade på marknadens framtid, kompetensförsörjning, digitalisering och standardisering. Ulf Kristersson inledde konferensen med att betona vikten av tillväxt och jobbskapande via EU:s inre marknad. Under konferensen deltog även kommissionären för EU:s inre marknad, Thierry Breton, och Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister, Johan Forssell. Branschorganisationer, representanter från EU och EFTA-länder tillsammans med andra aktörer diskuterade hur den inre marknaden kan förbättras och poängterade vikten av en långsiktig konkurrenskraft.

Single Market Forum Länk till annan webbplats.

Förnyat åtagande att ytterligare integrera kapitalmarknadsunionen

28 april hölls ett informellt möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet) i Stockholm. Under mötet förnyade Europaparlamentet, europeiska unionens råd och EU-kommissionen sina åtaganden om att integrera och utveckla kapitalsmarknadsunionen via ett offentligt uttalande. EU-kommissionen kommer att lägga fram tre lagstiftningsförslag inom ramen för kapitalmarknadsunionen med syftet att öka investeringar, förbättra tillgången till finansiella uppgifter och förenkla gränsöverskridande investeringar.

Bakgrund

EU:s kapitalmarknadsunion syftar till att skapa en inre marknad för investeringar och sparande över landsgränserna inom EU. Detta ska stimulera tillväxt, konkurrenskraft och jobb. Arbetet för att skapa en kapitalmarknadsunion påbörjades 1957 och utvidgades via Maastrichtfördraget 1992 samt handlingsplanen från 2015 för kapitalmarknadsunionen. EU-kommissionen har genom åren presenterat en rad olika lagstiftningsförslag för att underlätta genomförandet av kapitalmarknadsunionen. Under svenska ordförandeskapet kommer en rad förslag att förhandlas Länk till annan webbplats. i europeiska unionens råd.

EU-institutionernas förnyade åtaganden Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan