regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Copyright: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden
Foto: Johannes Frandsen/Government Offices of Sweden

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Jordbruks- och fiskerådet i möte den 25 april 2023

Den 25 april hölls ett möte i Europeiska Unionens råd i den gemensamma jordbrukspolitikens namn. Bland annat hölls en riktlinjedebatt om jordbruks- och skogsbruksaspekterna av förslaget till en förordning om inrättande av en EU-certifieringsram för koldioxidupptag. Rådet sökte även enas om slutsatser om bioekonomins möjligheter mot bakgrund av nuvarande utmaningar, med särskild inriktning på landsbygdsområden. Ministrarna betonade den nyckelroll som bioekonomin kan spela för att uppnå miljö- och klimatmålen enligt den europeiska gröna given, samtidigt som EU blir mer konkurrenskraftigt.

Fortsättningsvis diskuterades den pressade marknadssituationen där EU befinner sig i ljuset av Rysslands invasion av Ukraina, samt strategiska planer inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Slutligen diskuterade ministrarna biologiska bekämpningsmedel, reglering av hållbar användning av bekämpningsmedel, PFAS i livsmedel och import från Ukraina bland annat.

Mötet om jordbruk och biologiska bekämpningsmedel Länk till annan webbplats.

Informellt EU-möte om kompetensförsörjning och demografiska utmaningar 3-4 maj 2023

Under två dagar kommer EU:s social- och arbetsmarknadsministrar att samlas för ett informellt möte där kompetensförsörjning och demografiska utmaningar kommer vara på agendan. Sveriges arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje kommer att leda mötet som ämnar öppna upp för diskussioner om utmaningsområdena. Även jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg kommer att delta i mötet.

Diskussionerna under mötet kommer fokusera på bland annat hur förebyggande av bristande matchning mellan tillgänglig kompetens och behov på arbetsmarknaden i tider av omställning. Därtill kommer det även hållas diskussioner om hur hållbart socialt skydd kan tillhandahållas, något som belyses genom en demografisk utveckling med åldrande befolkning. Fortsättningsvis kommer Sveriges modell för omställning och trygghet, det så kallade omställningspaketet, att presenteras. De svenska arbetsmarknadsparterna kommer även hålla en utställning i anslutning till möteslokalen.

Utöver ministrar från EU:s medlemsstater kommer bland annat EU-kommissionärer, Europaparlamentet och företrädare för arbetsmarknadens parter och civilsamhället att delta i mötet.

Informellt möte om kompetensförsörjning och demografiska utmaningar Länk till annan webbplats.

Första högnivåmötet om ensamhet i EU

Den 20-21 april hölls för första gången ett högnivåmöte om ensamhet i EU. Detta genomfördes på socialminister Jakob Forssmeds initiativ, som även stod värd för mötet i Stockholm.

Syftet med eventet var att öppna upp för dialog och utbyta olika perspektiv på och erfarenheter av ensamhet samt att diskutera hur EU tillsammans med nationell och lokal nivå kan bistå med åtgärder. Mötet arrangerades i ljuset av EU-kommissionens kommande strategi för psykisk hälsa. På agendan för mötets två dagar låg att gemensamt framföra lösningar för olika grupper av människor. Bland annat diskuterades hur man kan mäta och jämföra ensamhet mellan länder och hur ensamhet varierar i olika kulturer. Andra frågeställningar gällde risken för depression, självmord och ångest kopplat till social isolering och ensamhet.

Närvarade gjorde omkring 85 delegater från medlemsstaterna, Prins Daniel och ett flertal organisationer och institutioner.

Högnivåmöte om ensamhet Länk till annan webbplats.

EU Indo-pacific ministerial forum hålls den 13 maj: säkerhetspolitik och stärkt partnerskap i fokus

Lördagen den 13 maj står utrikesminister Tobias Billström och EU:s representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell värd för EU Indo-Pacific Ministerial Forum i Stockholm inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd.

Forumet sker mot bakgrund av att EU år 2021 antog en strategi för samarbete i regionen Indiska oceanen och Stilla havet. EU avser att öka sitt engagemang och bygga partnerskapet i syfte att stärka rättsstatsprincipen samt att ta itu med globala utmaningar och lägga grunden för en långsiktig, rättvis och hållbar tillväxt samt välstånd tillsammans med regionerna.

Mötet syftar till att stärka partnerskapet mellan EU och regionen kring Indiska oceanen och Stilla havet. Eventet kommer samla omkring 60 utrikesministrar från den indopacifiska regionen och EU samt företrädare för regionala organisationer. Diskussionerna under mötet kommer att kretsa kring gemensamma utmaningar gällande säkerhet, handel, globala värdekedjor, digitalisering, den gröna omställningen och energisäkerhet.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan